Google+
130 778 Sikeres foglalás!

Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!

Kérdésed van? Segítünk: +36 1 700-1491
Ügyfélszolgálat: 8-20 óráig

Partner ÁSZF 2016

PARTNER ÁSZF

 

E verzió hatályba lépésének időpontja: 2016. január 1.

 

A Foglaljorvost Online Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és az Együttműködési Szerződést (meghatározást lásd 9.1 pontban, továbbiakban: Szerződés) kötött szerződéses partnerei közötti jogviszony általános szerződési feltételei („Partner ÁSZF”). A Szerződésben meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések jelen Partner ÁSZF-ben is azonos jelentéssel bírnak:

Honlap: a www.foglaljorvost.hu weblap (vagy a Szolgáltató döntése szerint, a Partner előzetes értesítése mellett más url-en, internetes cím), illetve a rajta nyújtott szolgáltatás;

Adatbázis: a Honlapon elérhető szakmai adatbázis;

Díjlevél: a Szolgáltató által nyújtott, szolgáltatásokra a Partner tekintetében alkalmazandó mindenkor hatályos árak, ellenszolgáltatások.

A jelen Partner ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§§-ok rendelkezései alapján általános szerződési feltételnek minősülnek és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. Ugyanakkor a felek rögzítik, hogy a Szerződés tartalmát egyedileg tárgyalják meg.

 

1. Regisztráció és belépés

 

1.1 A Partner regisztrációja és adatmódosítása során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség az Adatbázisba. A Szolgáltató az Adatbázisba történő regisztrációját és az adatmódosítást csak akkor fogadja el, ha a Partner valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.

 

1.2 A Szolgáltató javasolja, hogy a Partner rendszeresen módosítsa az Adatbázisba történő belépéshez használt jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. Amennyiben a Partner jelszavát elfelejti vagy elveszíti, felkérésre a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre történő megküldéssel új jelszót bocsát a rendelkezésre.

 

1.3 A Partner a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. A Partner köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 (nyolc) naptári napon belül tájékoztatni és adatait az Adatbázisban frissíteni.

 

1.4 A Szolgáltató a profil elkészítését követően e-mailben értesíti a Partnert, mely esetben Partner 5 munkanapon belül köteles e-mailben visszajelezni, hogy a profil a megküldött tartalommal nyilvánosságra hozható a Honlapon. Amennyiben Partnernek változtatási igénye merül fel, úgy a a folyamat mindaddig ismétlődik, ameddig Partner a profil tartalmát jóvá nem hagyja.

 

2. A Szolgáltató kötelezettségei és felelőssége

 

2.1 Szolgáltató vállalja, hogy az Adatbázisban megjeleníti a Partner adatait, valamint továbbítja a Partnernek a Honlapon keresztül beérkező megrendeléseket (ügyfél megkereséseket). A Szolgáltató külön megrendelés és megállapodás szerint vállalja a Partner által megadott adatok feltöltését.

 

2.2 A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációhoz szükséges adatok és iratok kézhezvételét követő öt munkanapon belül elvégzi a Partner regisztrációját és megjelenítését az Adatbázisban és a Honlapon.

 

2.3 A Szolgáltató vállalja, hogy adatfrissítés céljából jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít Partner számára a Honlapon, ahol a Partner saját maga végezheti el az általa szükségesnek tartott változtatásokat.

 

2.4  A Szolgáltató vállalja, hogy a Honlap útján a Partner részére érkezett foglalásokat eljuttatja Partnerhez a Partner által megadott elérhetőségre. Ezen adattovábbításon túl a Szolgáltató nem vesz részt a Partner és annak ügyfele közötti üzleti folyamatban, azonban minőségellenőrzési rendszerén keresztül jogosult felügyelni a megkeresések, foglalások, árak szerződéses teljesítését. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy Partner nem a felek viszonyára vonatkozó szabályok, illetve a foglalásban megadott információk alapján végzi tevékenységét, a Szolgáltató jogosult a Partnert figyelmeztetni és felhívni a szerződésszerű teljesítésre.

 

2.5 A Szolgáltató maga biztosítja a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges szellemi és technikai erőforrásokat. A Szolgáltató a Szerződés teljesítéséhez jogosult a Partner külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozót/teljesítési segédet igénybe venni.

 

2.6 A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, adatvesztésért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Honlap meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okoz. A Partner tudomásul vesz és elfogadja, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és/vagy az Honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes. Ilyenkor azonban a Szolgáltató mindent ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időkorlátot nem vállal a helyreállítás tekintetében.

 

2.7 A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal felelősséget az információ (adat) késéséért, pontosságáért vagy elveszéséért. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások és/vagy a Honlap karbantartása érdekében a szolgáltatásokat szüneteltetni vagy korlátozni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Szolgáltató éves szinten maximum 5 (öt) munkanap karbantartási időszakot alkalmaz. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokat és/vagy a Honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, átalakítsa vagy módosítsa.

 

2.8 A Szolgáltató szerződésszegése esetén - a szolgáltatás jellegéből adódóan - legfeljebb a Partner által a Szolgáltatónak fizetett ellenszolgáltatás mértékéig felel a felmerülő károkért, tekintettel arra, hogy a szerződéskötéskor a Partner oldalán nem látható előre olyan kár, amely ennek mértékét meghaladná. Ugyanakkor a szerződésszegő csak abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

 

2.9 A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, és szolgáltatásokkal kapcsolatban, így különösen a harmadik személyektől beszerzett információk, tartalmak, szolgáltatások tekintetében. A szolgáltatást a Partner kizárólag saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatások és/vagy a Honlap használatával kapcsolatban a Partner számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért vagy adatvesztésért.

 

3. Partner kötelezettségei és felelőssége

 

3.1 A Partner köteles a Szolgáltató részére határidőben megfizetni az adott Szerződéshez kapcsolódó mindenkor hatályos Díjlevélben meghatározott díjakat, ideértve az esetlegesen alkalmazandó adókat vagy más, az alábbi 4.7 pont alapján felszámított fizetési kötelezettséget is.

 

3.2 A Partner felelős az Adatbázisban feltüntetett adatai és az általa megadott összes információ valóságtartalmáért és teljességéért és szavatolja, hogy a Szerződésben és az Adatbázisban feltüntetett adatok helyesek és teljesek. A megadott adatokkal és információval kapcsolatos, harmadik személy által támasztott minden igény (kötelezettség, költség) a Partnert terheli.

 

3.3 A Partner kötelezettsége a szabad időpontjainak és az általa alkalmazott orvosi kezelési díjainak naprakész kezelése; a Partner köteles a Szolgáltató által a Szerződés alapján közvetített foglalásokat fogadni az előre megadott (szabad időpont és orvosi kezelési díj) feltételekkel.

 

3.4 Ha valamilyen elháríthatatlan körülmény (pl. munkaképtelenséget okozó betegség) miatt a Partner nem tudja biztosítani az időpontot, köteles az időpontot foglaló ügyfelet megfelelő időben értesíteni és a Honlapon keresztül új időpontot egyeztetni.

 

3.5 Javasoljuk, hogy a Partner legalább heti 3 (három) lefoglalható rendelési időpontot biztosítson a Honlapon keresztül, ellenkező esetben az együttműködés sikertelen lehet.

 

3.6 Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban történt változásokat az Adatbázisban 3 (három) munkanapon belül frissíti a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületen. Az adatközlés elmulasztásából eredő felelősség a Partnert terheli.

 

3.7 Partner köteles folyamatosan együttműködni (pl. a saját számítógépes rendszerét karban tartani) a Szolgáltatóval a Szolgáltató Szerződés szerinti szolgáltatásainak teljesítése és a Szerződés céljainak megvalósítása során. Partner egyebekben is úgy köteles eljárni, hogy ne sértse a Szolgáltató jogos gazdasági érdekeit, a Szolgáltató, továbbá annak vezető tisztségviselőinek, alkalmazottainak vagy tulajdonosainak hírnevét ne csorbítsa, tevékenységüket, üzleti lehetőségeit ne nehezítse, akadályozza. 

 

3.8 A „Online naptár beillesztés (Partner) saját weboldalba” alkalmazás esetén a Partner jogosult a Partner honlap nyitóoldalán vagy a Partner honlap más, könnyen elérhető aloldalán a Honlapra mutató linket elhelyezni. A „naptár beillesztés Partner saját weboldalába” alkalmazása esetén a Partner honlapra a fenti 3.2 pont megfelelően alkalmazandó.

 

3.9 Az “ értékelések beillesztés ( Partner) saját weboldalba” alkalmazás esetén a Partner jogosult a Partner honlap nyitóoldalán vagy a Partner honlap más, könnyen elérhető aloldalán a Honlapra mutató linket elhelyezni. Az „értékelések beillesztés Partner saját weboldalába” alkalmazása esetén a Szolgáltató jogosult a Partner szolgáltatásainak igénybevételét követően a páciensnek véleménykérő felmérést küldeni, és a páciensek pozitív értékelését közzétenni , ami a Partner weboldalán is megjelenik. 

 

4. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

 

4.1 Árak - Díjlevél

A Szolgáltató a Partner részére az Adatbázisban való megjelenésért és az oldalon keresztül keletkezett foglalásokért havi díjat számol fel az esetleges ingyenes próba foglalásokat követően.

               A Díjlevél tartalmazza a Szolgáltatótól megrendelt szolgáltatások adott Partner tekintetében alkalmazandó ellenszolgáltatásának elemeit. A Szolgáltató a Szerződés (Díjlevél) szerinti szolgáltatásainak díját jogosult egyoldalúan módosítani a következők szerint:

 

 • 4.1.1 a Szolgáltató a módosított (továbbiakban az új) Díjlevélt köteles e-mail útján közölni a Partnerrel az új Díjlevél hatályba lépését legalább 30 (harminc) naptári nappal megelőzően;

 

 • 4.1.2 amennyiben az új Díjlevél a Partner által a közléskor igénybe vett szolgáltatások tekintetében megemelt díjtételeket tartalmaz (de ide nem értve az alkalmazandó általános forgalmi adó módosulásából vagy hasonló adó, vagy a szolgáltatásra, a Szolgáltatóra vagy ezek tekintetében kivetett egyéb elnevezéssel illetett fizetési kötelezettségből vagy ennek áthárításából fakadó árváltozást), a Partner a kézhezvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül jogosult e-mail útján visszautasítani az árváltozást;

 

 • 4.1.3 ha a Partner az árváltozást a 4.1.2 pont szerint nem utasítja vissza, az új Díjlevél alkalmazandó a jelen Szerződésre az új Díjlevélen jelzett időponttól;

 

 • 4.1.4 ha a Partner az árváltozást a 4.1.2 pont szerint visszautasítja, az új Díjlevél nem válik a Szerződés részévé, ugyanakkor a Szolgáltató jogosult a Szerződést 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel írásban megszüntetni.  

 

4.2 A számlázás előre és 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel történik a Partner által igényelt díjazásnak megfelelően, a Díjlevél szerint.  

 

4.3 Amennyiben a számlázást megelőző hónapban az igénybe vett szolgáltatásokban változást történt (plusz szolgáltatások igénylése, foglalások számában történt változás), a következő havi díjat Szolgáltató automatikusan már a következő, Díjlevélben megfogalmazott, csomagár szerint számlázza.

 

4.4 A Díjlevélben megfogalmazott, Partner által választott csomagban, abban csökkenést jelentő változtatásra évi 1 alkalommal van lehetőség.

 

4.5 Amennyiben a Szerződés az abban meghatározott hónapforduló előtt szűnik meg, a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatási díj, vagy annak időarányos része visszafizetésére, illetve tört hónap esetén a hónapra előzetesen kifizetett díj időarányos visszatérítésére sem köteles.

 

4.6 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy (adott esetben egyedi) szolgáltatásait egyedi megállapodások szerint (csomagár, mennyiségi kedvezmény, stb.) különböző díjért, áron/árakon, feltételekkel is hozzáférhetővé tegye, amelyek részleteit a Díjlevél nem tartalmazza.

 

4.7 A szolgáltatás díja után a Szolgáltató a mindenkori jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adót és, ha alkalmazandó a Szolgáltató tekintetében, akkor további egyéb adót és bármilyen elnevezés alatt kivetett más fizetési kötelezettséget számol fel (háríthat tovább). Ezen további felszámítás és továbbhárítás nem igényel külön értesítést és elfogadást a Partner részéről, de a Szolgáltató a kiállított számlán külön feltűnteti ezen tételeket.

 

4.8 A Partner késedelmes fizetése esetén Szolgáltatónak jogában áll a megrendelést nem elfogadottnak tekinteni, a szolgáltatást szüneteltetni. Amennyiben a Partner a jelen Szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, köteles a késedelembe esés időpontjától külön fizetési felszólítás nélkül is a mindenkori jegybanki alapkamat 7 (hét) százalékkal (százalékponttal) növelt összegével megegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni a Szolgáltató részére.

 

4.9 A Szolgáltató a Partnernek lehetőséget biztosít az alapmegjelenésen felüli, egyedi, kiegészítő szolgáltatások igénybevételére (pl. kiemelt megjelenés, akciók stb.). Az elérhető aktuális kiegészítő szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partner számára külön díj ellenében biztosítja. Ezen szolgáltatásokat a Partner egyedi írásbeli megrendelés alapján veheti igénybe.

 

5. Titokvédelem

 

5.1 A Partner a Szerződés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja azokat az információkat, amelyekre a Szolgáltatónak a Szerződés teljesítése során szüksége lehet. Ilyen információ minden olyan adat, ár, ismeret, kommunikációs anyag, számítógépes adatállomány, amely a megbízás teljesítése szempontjából lényeges lehet.

 

5.2 A Felek kötelesek az Szerződést (a Partner ÁSZF-en kívüli részeit, tehát a Díjlevélt is) és a Szerződés teljesítése során a birtokukba került minden, nyilvánosan hozzá nem férhető információt, know-how-t, adatot, dokumentumot, a másik fél szervezetére, eljárási rendjére, üzleti folyamataira, ügyeire vonatkozó információt („Bizalmas Információ”) bizalmasan (üzleti titokként vagy egyébként titokként) kezelni (még akkor is, ha a Bizalmas Információ nincs ilyenként külön megjelölve). A Bizalmas Információt megkapó Fél a Bizalmas Információt átadó Fél (illetve azon fél, akinek a Bizalmas Információt átadó személy az ügyfele, páciense, stb.) előzetes írásbeli engedélye nélkül a Bizalmas Információt nem tárhatja fel (nem teheti hozzáférhetővé) harmadik személy számára és csak a Szerződés teljesítése által indokolt mértékben és esetben használja fel, kivéve amennyiben a Szolgáltató finanszírozásához vagy benne történő (közvetlen vagy közvetett) tulajdonszerzéshez, illetve a Szolgáltató üzletágának vagy jelentős eszközeinek értékesítése érdekében a Szolgáltató szerint szükséges, akkor a potenciális finanszírozó/tulajdonos/vevő és ezek bármelyikének tanácsadói – titoktartási szerződés megkötése után – a tranzakció lebonyolításához/cégátvilágításhoz szükséges mértékig korlátázott hozzáférést nyerhet a Bizalmas Információkhoz, illetve személyes adatokhoz is.

 

6. Szellemi alkotások (IP jogok) 

 

6.1 A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlappal, az Adatbázissal és az ezeken keresztül működtetett foglalási rendszerrel (szoftverrel) kapcsolatos valamennyi jog a Szolgáltatót illeti, amely ezen jogokkal szabadon rendelkezhet.

 

6.2 A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező minden szellemi alkotás a Szolgáltató tulajdonába kerül. A Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező szerzői jogi vagy egyéb szellemi alkotás vonatkozásában a Szolgáltató teljes körű és korlátlan, a felhasználás, illetve hasznosítás minden módjára kiterjedő felhasználási joggal rendelkezik.

 

7. Személyes adatok védelme

 

7.1 A Szolgáltató jogosult a Szerződés megkötésével és a teljesítésével összefüggésben a birtokába kerülő személyes adatokat (ideértve a Partner, a Partner személyzete és a Honlapon időpontot foglaló személyek személyes adatait is) kezelni (tárolni, feldolgozni és a Szerződés teljesítéséhez felhasználni). A Partner elfogadja, hogy a Szolgáltató a személyes és egyéb adatokat a szolgáltatások minőségének fejlesztése, a Partner érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltató szolgáltatásai nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából kezeli és felhasználja.

 

7.2 A Szolgáltató különösen jogosult:

 

 • 7.2.1 amennyiben erre jogszabály vagy bírósági/hatósági határozat kötelezi, az adatokat bíróságnak vagy hatóságoknak kiadni;
 • 7.2.2 a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat személyhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;
 • 7.2.3 a személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni az
 • 7.2.4  az 5.2 pontban hivatkozott finanszírozási/tranzakciós okból, módon és mértékig személyes adatokhoz való korlátozott és ésszerűen szükséges hozzáférést is biztosítani a potenciális finanszírozónak/befektetőnek (illetve ezek tanácsadóinak),
 • 7.2.5 Partner részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Szolgáltató az ehhez szükséges – természetes személyektől származó, a jelen Szerződés 3. számú melléklete szerinti - megfelelő hozzájárulás birtokában van

 

7.3 Egyebekben a Szolgáltató Honlapon fellelhető adatvédelmi nyilatkozata megfelelően irányadó a személyes adatok Szolgáltató általi kezelésére, mely szerint Partner a felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok vonatkozásában önálló adatkezelőnek minősül. Partner a Szerződés aláírásával szavatolja, hogy adatkezelése a vonatkozó jogszabályokban és a kialakult joggyakorlatnak megfelel, Szolgáltatót a Partner adatkezelésével kapcsolatosan semmilyen felelősség nem terheli.

 

8. A Szerződés időtartama, annak megszűntetése

 

A Szerződést a benne meghatározott fix időtartamon belül (ideértve a meghosszabbodott időtartamot is) kizárólag az alábbi esetekben lehet megszűntetni.

 

8.1 A Partner felmondhatja a Szerződést:

 • 8.1.1  A Partner ÁSZF 9.2 pontja alapján;
 • 8.1.2  A Partner ÁSZF 9.4 pontja alapján;
 • 8.1.3  A Szolgáltató a Szerződés (ideértve a Partner ÁSZF-et és a Díjlevélt is) szerinti  lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte és a szerződésszegést írásbeli felhívásban adott 30 (harminc) naptári napos határidőn belül sem hárította el.
 • 8.1.4  A Partner a Szerződés valamennyi hónapforduló előtti 15. –ik napig  felmondhatja a Szerződést a megfelelően elküldött ilyen tartalmú nyilatkozatával.

 

8.2 A Szolgáltató felmondhatja a Szerződést:

 • 8.2.1 A Partner ÁSZF 4.1 pontja alapján;
 • 8.2.2 A Partner a Szerződés (ideértve a Partner ÁSZF-et és a Díjlevélt is) szerinti lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte és a szerződésszegést írásbeli felhívásban adott 30 (harminc) naptári napos határidőn belül sem hárította el.
 • 8.2.3 A Szolgáltató a Szerződés valamennyi hónapfordulója előtt a 15.-ik napig felmondhatja a Szerződést .

 

Lényeges kötelezettség súlyos megszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Partner a 3-4. pont szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget.

 

9. Vegyes rendelkezések

 

9.1 Jelen Partner ÁSZF valamennyi, a Foglaljorvost Online Kft. által kötött Szerződés (teljes elnevezéssel Együttműködési Szerződés) elnevezésű, alapvetően a Foglaljorvost Kft. szolgáltatásaira vonatkozó szerződés (ideértve a továbbiakban annak esetleges módosításait is) elválaszthatatlan részét képezi. A Felek közötti jogviszonyban elsősorban a Szerződés szövegét kell figyelembe venni, másodsorban pedig a Partner ÁSZF és a Díjlevél rendelkezéseit. Amennyiben a Szerződés és a Partner ÁSZF rendelkezései között ellentmondás állna fenn, akkor a Szerződés rendelkezését kell alkalmazni.

 

9.2 A Partner ÁSZF-et a Szolgáltató (de nem a Partner) egyoldalúan módosíthatja, azzal, hogy a Partnerrel szemben csak a Partner részére a változások tényéről és rövid összefoglalásáról -- a Szerződésben megadott (vagy később, a Szolgáltatóval megfelelően közölt újabb) email címre vagy faxra -- küldött (amely értesítési módok bármelyike megfelelő) értesítés napja utáni nyolcadik naptári napon válik hatályossá; amennyiben a változások a Partner lényeges jogos érdekeit jelentősen sértik, akkor a Partner a Szerződést 30 (harminc) naptári napos határidővel felmondhatja, úgy, hogy a változások vele szemben addig sem válnak hatályossá. Nem számít módosításnak és értesítés sem szükséges, ha a Partner ÁSZF szövegének változására mindössze elírás, helytelen hivatkozás vagy hasonló kijavítás miatt kerül sor. A Szolgáltató (de nem a Partner) jogosult a Díjlevél díjtételeit egyoldalúan módosítani, azzal, hogy ilyen esetben a fenti 4.1 pont alapján köteles eljárni.

 

9.3 A Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató jogosult a Partner további külön beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül (illetve úgy kell, tekinteni, hogy a Partner e beleegyezést vagy hozzájárulást megfelelően megadta) a Partner-állományát (vagyis a Szolgáltató és az orvos Partnerek között fennálló, a Szerződésekből fakadó jogviszonyokat) az internetes szolgáltatások piacán működő személyre átruházni, amely személy a Szerződés feltételeit maradéktalanul elfogadja és ezáltal a jogviszonyba félként, mint új Szolgáltató belép.

 

A 9.4 pontban szabályozott esetben a Szolgáltató személyének változásáról Partner értesítést kap és az értesítés megérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül jogosulttá válik a Szerződés - 30 (harminc) napos határidővel történő - felmondására. Ha azonban az értesítés megérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül nem nyilatkozik, akkor úgy kell tekinteni, mint aki az új Szolgáltatóval létrejövő jogviszonyba Félként belépett és a Partnerrel szemben a Szerződés és a Partner ÁSZF ezen új Szolgáltató tekintetében is hatályosak.  

 

9.5 A Szerződést (de ide nem értve a Partner ÁSZF-et és a Díjlevélt, amelyek tekintetében a fenti 9.2 pont alkalmazandó) a Felek kizárólag írásban, mindkét Fél cégszerű aláírásával módosíthatják.

 

9.6 A Felek egymás részére értesítést, közlést, jognyilatkozatot, tájékoztatást, felszólítást („Értesítés”) írásbeli formában, ajánlott és tértivevényes levélben, faxon vagy e-mailben küldhetnek a Szerződésben meghatározott személyek részére címezve, a Szerződésben megadott címre, faxszámra vagy e-mail-címre. A fax útján küldött Értesítés akkor tekinthető joghatályosan megtettnek, ha azt a küldő Fél fax kézbesítési igazolással igazolni tudja.

 

9.7 A jelen Szerződésre a mindenkor hatályos magyar jog alkalmazandó. A Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita eldöntésére a magyar rendes bíróságoknak van kizárólagos joghatósága és illetékessége.

 

Hatályos 2016. január 1. napjától.Segíthetünk?
Ügyfélszolgálat: 8–20 óráig