956 634 sikeres foglalás!
Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!
2011 óta a páciensekért

PARTNER RÉSZÉRE SZÓLÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2020. 09. 04. napjától


Jelen Partner részére szóló Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Partner ÁSZF”) a Foglaljorvost Online Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.foglaljorvost.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő, a Szolgáltatóval Egyedi Szolgáltatási Szerződési (a továbbiakban: Szerződés) jogviszonyban álló felhasználó (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A jelen Partner ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77.§-6:81.§-ok rendelkezései alapján általános szerződési feltételnek minősülnek és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. Az általános szerződési feltétel a szerződés részévé válik, mivel Szolgáltató lehetővé tette, hogy a Partner annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és azt elfogadja.

Jelen Partner ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Partner tudomásul veszi, hogy a www.foglaljorvost.hu honlapon történő regisztrációval, illetve a Honlap használatával a Partner magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Partner ÁSZF-ben foglaltakat.

Fogalmak:

A Szerződésben meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések jelen Partner ÁSZF-ben is azonos jelentéssel bírnak. A jelen Partner ÁSZF-ben meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatbázis: a Honlapon elérhető szakmai adatbázis;

Díjlevél: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra a Partner tekintetében alkalmazandó mindenkor hatályos árak;

Honlap: a www.foglaljorvost.hu weblap (vagy a Szolgáltató döntése szerint, a Partner előzetes értesítése mellett más url-en, internetes cím), illetve a rajta nyújtott szolgáltatás;

Szolgáltató: Foglaljorvost Online Kft. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2., adószám: 25307490-2-12, Cégjegyzékszám: 12-09-009222, postacím: 1085 Budapest, József krt. 33. II. em. 9.; e-mail: office@foglaljorvost.hu);

Partner: a Szolgáltatóval Egyedi Szolgáltatási Szerződést kötő olyan egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes személy vagy egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozás, aki/amely a Szolgáltató Honlapja útján saját szolgáltatásait az Ügyfelek részére bemutatja, annak igénybevételéhez a Honlapon keresztül időpont-foglalási lehetőséget biztosít. A felek közötti szerződések tekintetében az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozás esetén Partner alatt értendők a szolgáltatás nyújtásában Partner oldalán – bármely formában – közreműködő személyek is. Külön Egyedi Szolgáltatási Szerződéssel Partnernek minősül az olyan egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes személy is, aki a Szolgáltatóval már Egyedi Szolgáltatási Szerződést kötő egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozással áll bármilyen jogviszonyban;

Felek: Partner és Szolgáltató együttesen;

Ügyfél: a Szolgáltató Honlapja útján Partnerrel kapcsolatba kerülő, szolgáltatásait igénybe vevő személyek (páciensek, felhasználók);

Felhasználói fiók: a Honlapon a Partner jelszóval védett dedikált felülete, ún. „doktor admin” felület, melyben aktív szolgáltatásait, foglalásait nyomon követheti, kezelheti, Ügyfél értékeléseit megtekintheti, szabad időpontjait, klinika és orvos információit feltüntetheti, beállíthatja;

Adatkezelés: Ügyfelektől gyűjtött személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: a Szolgáltató, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan meghatározza;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, a Partner, amellyel a Szolgáltatás során a személyes adatot közlik;

Szolgáltatás: Szolgáltató közvetítő tevékenységet folytat: a rendszere az Ügyfél időpont foglalásait fogadja, feldolgozza és továbbítja a Partnereknek. Szolgáltató nem találkozik személyesen az Ügyféllel, továbbá szolgáltatása az Ügyfél részére ingyenes;

Egyedi Szolgáltatási Szerződés: Szolgáltató és Partner között létrejött jogviszony, melynek értelmében Partner elismeri, hogy megismerte a Partner ÁSZF tartalmát, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismerik;

Ellátás: a Honlapon keresztül az Ügyfél által igénybe vett Partner által az Ügyfél részére nyújtandó humán egészségügyi ellátás;

Foglalás: Ügyfél a Honlapon Partner ellátására történő jelentkezése. A foglalás tehát az Ügyfél esetleges lemondás, nem megjelenés, vis maior, ellátásra alkalmatlan állapotban való megjelenése, késése esetén is érvényes. A tárgyhavi megtörtént foglalás szám az alapja a Partner orvos létszámától függő csomag és a Díjlevél szerint alkalmazott Partner által Szolgáltató részére fizetendő díjnak.

Partner e-mail cím: Szolgáltató részére a Partner által megadott számlázási e-mailcím. Partner kötelezettsége gondoskodni arról, hogy mindekor elérhető munkatárs kezelje ezen e-mailcímet, hiszen egyes kötelezettségek és díjfizetési kötelezettségek (pl.: Díjlevél változás) is kizárólag ezen e-mailcímre kerülnek megküldésre a Szolgáltató által. Partner nem hivatkozhat arra, hogy ezen e-mailcímre küldött értesítéseket nem, vagy késve kapta meg.

1. Regisztráció és belépés

1.1. Partner a Szolgáltatások igénybevételéhez köteles Szolgáltató rendszerében regisztrálni. A Partner regisztrációja és adatmódosítása során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség az Adatbázisba. A Szolgáltató Partnernek az Adatbázisba történő regisztrációját és az adatmódosítást csak akkor fogadja el, ha a Partner valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.

A megadott adatok (pl.: rendelő címe, e-mailcím, telefonszám, stb.) pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Partner felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Honlapon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1.2. A Szolgáltató javasolja, hogy a Partner rendszeresen módosítsa az Adatbázisba történő belépéshez használt jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. Amennyiben a Partner jelszavát elfelejti vagy elveszíti, felkérésre a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre történő megküldéssel új jelszót bocsát a rendelkezésre. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét a Partnert ért bármely kárért, amely a bejelentkezési adatok elvesztéséből, jogosulatlan harmadik személy általi megszerzéséből fakad függetlenül attól, hogy a jogosulatlan harmadik személy a bejelentkezési adatokat milyen módon szerezte meg. Partnernek lehetősége van a regisztrációhoz több hozzáférési jelszót hozzárendelni, ezáltal elkülöníthető, hogy a Partner regisztrációját melyik felhasználó használta. Partner köteles a jelszavak karbantartásáról gondoskodni, illetéktelen továbbá már nem jogviszonyban álló személyektől a hozzáférést megvonni.

1.3 A Partner a regisztráció során megadott adatai közül, melyeket a Honlap lehetővé tesz bármikor módosíthatja admin felületén. A Partner köteles az adataiban bekövetkezett változásokról, melyet a doktor admin felületén nem tud módosítani, Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 3 (három) naptári napon belül e-mailben tájékoztatni.

1.4 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Partner regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa. A Szolgáltató a Partner adatszolgáltatását követően elkészíti a profilját, melyről e-mailben értesíti a Partnert. Partner 5 munkanapon belül köteles e-mailben visszajelezni, hogy a profil a megküldött tartalommal nyilvánosságra hozható-e a Honlapon. Amennyiben Partner ezen időn belül nem jelez vissza, úgy a Felek akként tekintik, hogy a Partner a profil közzétételéhez nem járult hozzá. Amennyiben Partnernek változtatási igénye merül fel, úgy a profil adattartalmának egyeztetési folyamata mindaddig ismétlődik, ameddig Partner a profil tartalmát jóvá nem hagyja. Partner jóváhagyása hiányában a profil nem kerül közzétételre.

2. A Szolgáltató kötelezettségei és felelőssége

2.1 A www.foglaljorvost.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló (a továbbiakban: Ekrtv.) 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató vállalja, hogy az Adatbázisban megjeleníti a Partner adatait a Partner által jóváhagyott tartalommal, valamint továbbítja a Partnernek a Honlapon keresztül beérkező időpont foglalásokat.

2.2 A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációhoz szükséges adatok és iratok kézhezvételét, követő öt munkanapon belül elvégzi a Partner regisztrációját és Partner jóváhagyását követő 5 munkanapon belül elvégzi Partner megjelenítését az Adatbázisban és a Honlapon.

2.3 A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációt és közzétételt követően az adatfrissítés céljából jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít Partner számára a Honlapon, ahol a Partner saját maga végezheti el a rendszer által engedélyezett változtatásokat, illetve az office@foglaljorvost.hu e-mailcímen kezdeményezheti a felhasználói fiókjában nem kezdeményezhető módosítási igényeket.

2.4 A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfelek Partnernél történő foglalásait a rendszerében nyilvántartja és ésszerűen elvárható intézkedéseket tesz azért, hogy a Honlap útján a Partner részére érkezett foglalásokat adattovábbítással eljuttatja Partnerhez a Partner által megadott elérhetőségre, amennyiben az technikailag automatizáltan elvégezhető. Felek minden esetben a Szolgáltató rendszerében nyilvántartott foglalásokat tekintik hitelesnek és irányadónak, Szolgáltató felelősségét az adattovábbítás elmaradásáért teljes körben kizárják.

Ezen adattovábbításon túl a Szolgáltató nem vesz részt a Partner és annak Ügyfele közötti üzleti folyamatban, azonban minőségellenőrzési rendszerén keresztül jogosult felügyelni a megkeresések, foglalások, árak szerződéses teljesítését. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy Partner nem a Felek viszonyára vonatkozó szabályok, illetve a foglalásban megadott információk alapján végzi tevékenységét, a Szolgáltató jogosult a Partnert figyelmeztetni és felhívni a szerződésszerű teljesítésre. Amennyiben Partner a második figyelmeztetést követően sem szerződésszerűen teljesít az Ügyfelek, illetve a Szolgáltató irányába, úgy Szolgáltató jogosult Partner részére nyújtott szolgáltatását felfüggeszteni, vagy a Szerződést felmondani.

2.5 A Szolgáltató maga biztosítja a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges szellemi és technikai erőforrásokat. A Szolgáltató a Szerződés teljesítéséhez jogosult a Partner külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozót/teljesítési segédet igénybe venni.

2.6 A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, adatvesztésért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Honlap meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okoz. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és/vagy a Honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Szolgáltató törekszik a folyamatos működésre, de leállás esetén nem vállal felelősséget a foglalási rendszer ideiglenes üzemhibájáért. Ilyenkor azonban a Szolgáltató minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időkorlátot nem vállal a helyreállítás tekintetében.

2.7 A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal felelősséget az információ (adat) késéséért, pontosságáért vagy elvesztéséért különösen olyan esetben, amikor Szolgáltató saját rendszere Partner által megadott rendszerrel kerül technikailag összekötésre, vagy harmadik személy rendszerének igénybevétele útján valósul meg. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások és/vagy a Honlap karbantartása érdekében a szolgáltatásokat szüneteltetni vagy korlátozni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Szolgáltató éves szinten maximum 200 óra karbantartási időszakot alkalmaz, mely munkanapra is eshet. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokat és/vagy a Honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, átalakítsa, vagy módosítsa.

2.8 A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, és szolgáltatásokkal kapcsolatban, így különösen a harmadik személyektől beszerzett információk, tartalmak, szolgáltatások tekintetében. A szolgáltatást a Partner kizárólag saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatások és/vagy a Honlap használatával kapcsolatban a Partner számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért vagy adatvesztésért. Partner kötelezettsége, hogy saját rendszereinek megfelelő védelme, az adatvesztések elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

2.9 A szolgáltatás jellegéből adódóan – a fentiek alapján – a Szolgáltató felelősségét – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget kivéve – Felek a legteljesebb mértékben kizárják, illetve legfeljebb a Partner által a Szolgáltatónak fizetett adott tárgyhavi rész-ellenszolgáltatás mértékében korlátozzák.

2.10 Szolgáltató nem köteles törölni azon páciensvéleményeket, amelyek részletesek, hiteles leírást, jogosnak tűnő kritikákat tartalmaznak. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ezen tartalmakat saját szabályai szerint moderálja.

2.11. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányul.

2.12. A Szolgáltató nem avatkozik bele a Partner és Ügyfél közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Partner mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

2.13. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen Partner ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a Partnerrel kötött Egyedi Szolgáltatási Szerződést, és törölje a szabálytalan tevékenységet folytató Partner fiókját.

2.14. A Partner teljeskörűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Partner tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

2.15. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Partner ÁSZF-ben foglaltak betartásával – a Partnerek előzetes tájékoztatását követően – megszüntesse.

2.16. A Ptk. 6:278. § (2) bekezdése alapján Szolgáltató tájékoztatja Partnert a jogszabályoktól lényegesen eltérő és a Felek között korábban alkalmazott feltételektől eltérő általános szerződési feltételről:

Partner (egészségügyi ellátó) a videós vagy telefonos konzultáció kapcsán az alábbiak szerint nyilatkozik:

1. A videós vagy online konzultáció fizetési módját Partner közvetlenül Ügyféllel egyezteti, és arról Szolgáltató a foglalás visszaigazoló e-mailben tájékoztatja Ügyfelet.

2. A személyes jelenlétet nem igénylő konzultációról azt követően, a Partner számlát állít ki, melyhez a szükséges számlázási adatokat közvetlenül Ügyféltől gyűjti be.

3. Partner szavatol, hogy szakorvosi tevékenysége megfelel a hatályos jogi szabályozásnak.

4. A szakorvosi konzultációról Partner dokumentációt készít, melynek megküldésének módját közvetlenül Ügyféllel egyeztetik az Ügyféllel a videós vagy telefonos konzultáció során.

A honlap felületén megjelenített Partnernél a jelen pont szerint igénybe vett szakorvosi konzultáció megvalósulásért vagy bármilyen ellátásért, annak elmaradásáért vagy technikai, fizetési vagy dokumentációs problémáért Szolgáltató felelősségét teljes mértékben kizárja.

Partner a jelen 2.16. pontban foglalt általános szerződési feltételt külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

3. Partner kötelezettségei és felelőssége

3.1 A Partner köteles a Szolgáltató részére határidőben megfizetni az adott Szerződéshez kapcsolódó mindenkor hatályos Díjlevélben meghatározott díjakat, ideértve az esetlegesen alkalmazandó adókat vagy más, az ÁSZF alapján felszámított fizetési kötelezettséget is.

3.2 A Partner felelős az Adatbázisban feltüntetett adatai és az általa megadott összes információ valóságtartalmáért és teljességéért és szavatolja, hogy a Szerződésben és az Adatbázisban feltüntetett adatok helyesek és teljesek. A megadott adatokkal és információval kapcsolatos, harmadik személy által támasztott minden igény (kötelezettség, költség) a Partnert terheli. Amennyiben a Partner által megadott adatok, vagy információk miatt harmadik személy a Szolgáltatóval szemben lépne fel, úgy Partner köteles Szolgáltatót ezen harmadik személy bármely igénye alól mentesíteni, Szolgáltató esetleges kárát megtéríteni.

3.3 A Partner kötelezettsége a szabad időpontjainak és az általa alkalmazott orvosi kezelési díjainak naprakész kezelése. A Partner köteles a Szolgáltató által a Szerződés alapján közvetített foglalásokat fogadni az előre megadott (szabad időpont és orvosi kezelési díj) feltételekkel.

3.4 Ha valamilyen elháríthatatlan körülmény (pl. munkaképtelenséget okozó betegség) miatt a Partner nem tudja biztosítani az Ügyfél által lefoglalt időpontot, köteles az Ügyfelet megfelelő időben értesíteni és a Honlapon keresztül új időpontot egyeztetni.

3.5 Javasoljuk, hogy a Partner legalább heti 3 (három) lefoglalható rendelési időpontot biztosítson a Honlapon keresztül, ellenkező esetben az együttműködés sikertelen lehet.

3.6 Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban történt változásokat az Adatbázisban 3 (három) munkanapon belül frissíti a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületen. Az adatközlés elmulasztásából eredő felelősség a Partnert terheli.

3.7 Partner köteles folyamatosan együttműködni a Szolgáltatóval a Szolgáltató Szerződés szerinti szolgáltatásainak teljesítése és a Szerződés céljainak megvalósítása során. Partner köteles rendszereit, így különösen naptárát megfelelő módon karbantartani, rendszeresen frissíteni, a Szolgáltatás folyamatosságát – így különösen a foglalások saját rendszereiben való regisztrálását – ellenőrizni, és amennyiben eltérést észlel a Szolgáltató rendszerében nyilvántartott foglalások és a saját rendszereiben tárolt foglalások között, azt a Szolgáltató felé a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül jelezni. Előzőekre tekintettel Partner semmilyen körülmények között nem jogosult Szolgáltatót az időpontok kapcsán saját rendszerében keletkezett esetleges összeütközések, hibás, vagy hiányos rögzítések miatt felelőssé tenni az Ügyfelek irányába. Partner egyebekben is úgy köteles eljárni, hogy ne sértse a Szolgáltató jogos gazdasági érdekeit, a Szolgáltató, továbbá annak vezető tisztségviselőinek, alkalmazottainak vagy tulajdonosainak jó hírnevét ne csorbítsa, tevékenységüket, üzleti lehetőségeit ne nehezítse, akadályozza.

3.8 Az „Online naptár beillesztés (Partner) saját weboldalba” alkalmazás esetén a Partner jogosult a Partner honlap nyitóoldalán vagy a Partner honlap más, könnyen elérhető aloldalán a Honlapra mutató linket elhelyezni. Az „Online naptár beillesztés (Partner) saját weboldalba” alkalmazása esetén a Partner honlapra a Partner ÁSZF 3.2 pontja megfelelően alkalmazandó.

3.9 Az „értékelések beillesztése (Partner) saját weboldalba” alkalmazás esetén a Partner jogosult a Partner honlap nyitóoldalán vagy a Partner honlap más, könnyen elérhető aloldalán a Honlapra mutató linket elhelyezni. Az „értékelések beillesztése Partner saját weboldalba” alkalmazása esetén a Szolgáltató jogosult a Partner szolgáltatásainak igénybevételét követően az Ügyfeleknek véleménykérő felmérést küldeni, és az Ügyfelek bármely értékelését közzétenni, ami a Partner weboldalán is megjelenik.

3.10 Ha a Partner a naptárát úgy frissíti, hogy ún. naptárösszekötést vesz igénybe (ami a Honlap és pl. Google Naptár, vagy egyéb egészségügyi naptár modulok közötti automatikus időpontbejegyzés cserére ad lehetőséget), Szolgáltató nem vállal felelősséget az ebben az esetben történő adatvesztésért, a naptár bejegyzés frissítési hibájából eredő károkért, tekintettel arra, hogy az adatvesztés harmadik fel aktivitására vezethető vissza.

3.11 Partner köteles biztosítani és kizárólagosan felel azért, hogy az általa igénybe vett közreműködő személyekkel kapcsolatos bármely a Honlapon közzétételre kerülő adat (így különösen a személyes adatnak minősülő adatok), információ a Szerződés teljes ideje alatt pontos, egyértelmű legyen, és az jogszerűen kerüljön közzétételre. Partner kizárólagosan felel továbbá azért, hogy a Honlapon az általa rendelkezésre bocsátott arculati elemek (így például fényképek, logók, védjegyek stb.) közzétételére, felhasználására jogosult, ennek megsértése esetén a Szolgáltatót bármely jogkövetkezmény alól mentesíti, a Szolgáltatót ért károkat megtéríti.

3.12. A Partner engedélyezi, hogy Szolgáltató a nevét, kereskedelmi nevét, logóját, védjegyét a saját weboldalán, mobil alkalmazásában, valamint marketing célú anyagaiban feltüntethesse. A Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül a Partner nem jogosult a Szolgáltató nevét, kereskedelmi nevét, logóját vagy védjegyét saját weboldalán, mobil alkalmazásában, valamint marketing célú anyagaiban feltüntetni. Előzetes hozzájárulást Partner az office@foglaljorvost.hu címen kérhet.

3.13. A Partner kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik személyekkel kötött szerződéseinek megsértését, és a jelen megállapodás megkötésének időpontjában nincs tudomása olyan adatról, tényről, amely szerint a jelen megállapodás megkötése és teljesítése más, harmadik személy jogát vagy jogos érdekeit sértené.

3.14. A Partner kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségei biztosításához szükséges engedélyekkel, hozzájárulásokkal és egyéb feltételekkel rendelkezik, és a jelen megállapodás feltételeit, jellegét teljeskörűen megismerte és elfogadja.

3.15. A Partner mindezeken túl kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit előzetesen megismerte, annak feltételeivel, illetve a későbbiekben annak teljesítésével kapcsolatban nem támaszt igényt, kifogást a Szolgáltatóval szemben.

4. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

4.1. Árak

4.1.1. Korábban alkalmazott csomagok
Szolgáltató 2020.03.16. napjáig értékesített „Mini csomag” elnevezésű szolgáltatás csomagja esetén, amely hónapban legelső alkalommal a tárgyhó 1. napja 0:00 perctől a tárgyhó utolsó napja 23:59 percig a Honlapon beérkezett foglalások száma a Partnerhez eléri a 4 db/tárgyhó mennyiséget, a Partner orvos létszámára irányadó ún. „Normál csomag” díjai kerülnek alkalmazásra a tárgyhót követő első hónapban és attól kezdve.

4.1.2. Díjlevél
A Szolgáltató az Adatbázisban való megjelenésért és azon keresztül keletkezett foglalásokért Fix partneri díjat fizet az esetleges ingyenes foglalásokat követően, melynek mértékét az Egyedi Szolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletét képező Díjlevél tartalmazza, melyet Szolgáltató a szerződés megkötése előtt e-mailen bocsát Partner rendelkezésére. A számlázás előre és 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel történik a Díjlevél szerint.

4.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy (adott esetben egyedi) szolgáltatásait egyedi megállapodások szerint (csomagár, mennyiségi kedvezmény stb.) különböző díjért, áron/árakon, feltételekkel is hozzáférhetővé tegye, amelyek részleteit a Díjlevél nem tartalmazza. A Szolgáltató a Partnernek lehetőséget biztosít az alapmegjelenésen felüli, egyedi, kiegészítő szolgáltatások igénybevételére (pl. kiemelt megjelenés, akciók stb.). Az elérhető aktuális kiegészítő szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partner számára külön díj ellenében biztosítja. Ezen szolgáltatásokat a Partner egyedi megrendelés alapján veheti igénybe.

4.3. A Szolgáltató a Szerződés szerinti szolgáltatásainak díját jogosult egyoldalúan módosítani és e-mail útján közölni a Partnerrel az új Díjlevél hatályba lépését a tárgyhót megelőző 15 naptári napig.

4.3.1. Amennyiben az új Díjlevél a Partner által a közléskor igénybe vett szolgáltatások tekintetében megemelt díjtételeket tartalmaz (de ide nem értve az alkalmazandó általános forgalmi adó módosulásából vagy más adó, illeték, vagy a szolgáltatásra, a Szolgáltatóra vagy ezek tekintetében kivetett egyéb elnevezéssel illetett fizetési kötelezettségből vagy ennek áthárításából fakadó árváltozást), a Partner a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül jogosult e-mail útján visszautasítani az árváltozást;

4.3.2. Ha a Partner az árváltozást a 4.3.1. pont szerint nem utasítja vissza, az új Díjlevél alkalmazandó a jelen Szerződésre az új Díjlevélen jelzett időponttól;

4.3.3. Ha a Partner az árváltozást a 4.3.1. pont szerint visszautasítja, az új Díjlevél nem válik a Szerződés részévé, ugyanakkor a Szolgáltató jogosult a Szerződést 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel írásban megszüntetni.

4.4. Amennyiben a számlázást megelőző hónapban az igénybe vett szolgáltatásokban változás történt (plusz szolgáltatások igénylése, foglalások számában történt változás), a következő havi díjat Szolgáltató automatikusan már a következő, Díjlevélben megfogalmazott, csomagár szerint számlázza. A tárgyhavi foglalás számot Szolgáltató a Partner számlázási e-mailcímére kizárólag abban az esetben küldi meg a tárgyhó utolsó munkanapján, és az alkalmazandó díjcsomagról is tájékoztatja Partnert, amennyiben a jelen pontban szereplő változás bekövetkezik.

4.5. Amennyiben a Szerződés az abban meghatározott hónapforduló előtt szűnik meg, a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatási díj, vagy annak időarányos része visszafizetésére, illetve tört hónap esetén a hónapra előzetesen kifizetett díj időarányos visszatérítésére sem köteles.

4.6. A szolgáltatás díja után a Szolgáltató a mindenkori jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adót és - ha alkalmazandó a Szolgáltató tekintetében akkor - további egyéb adót és bármilyen elnevezés alatt kivetett más fizetési kötelezettséget számol fel (háríthat tovább). Ezen további felszámítás és továbbhárítás nem igényel külön értesítést és elfogadást a Partner részéről, de a Szolgáltató a kiállított számlán külön feltünteti ezen tételeket.

4.7. A Partner késedelmes fizetése esetén Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást szüneteltetni. Amennyiben a Partner a jelen Szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a késedelembe esés időpontjától a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összegével megegyező mértékű késedelmi kamatra. Szolgáltató jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (behajtási költségátalány) is.

4.8. Késedelmes számlafizetés vagy a jelen szerződésből eredő bármely más kötelezettségének megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Partner letiltására. A Partner letiltása esetén, annak időtartama alatt a Szolgáltató jogosult a jelen szerződés szerint bármely szolgáltatása nyújtását felfüggeszteni, azaz a letiltás időtartama alatt a Szolgáltató a jelen szerződés szerinti szolgáltatások nyújtására a Partner részére nem köteles.

4.9. A Díjlevélben szereplő csomagnál kisebb csomagra váltani nem lehet, kizárólag a Felek írásos (ideértve a Felek által visszaigazolt e-maileket is) szerződésmódosítása esetén.

5. Titokvédelem

5.1 A Partner a Szerződés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja azokat az információkat, amelyekre a Szolgáltatónak a Szerződés teljesítése során szüksége lehet. Ilyen információ minden olyan adat, ár, ismeret, kommunikációs anyag, számítógépes adatállomány, amely a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges lehet.

5.2 A Felek kötelesek a Szerződést (a Partner ÁSZF-en kívüli részeit, tehát a Díjlevelet is) és a Szerződés teljesítése során a birtokukba került minden, nyilvánosan hozzá nem férhető információt, know-how-t, adatot, dokumentumot, a másik fél szervezetére, eljárási rendjére, üzleti folyamataira, ügyeire vonatkozó információt („Bizalmas Információ”) bizalmasan (üzleti titokként vagy egyébként titokként) kezelni (még akkor is, ha a Bizalmas Információ nincs ilyenként külön megjelölve). A Bizalmas Információt megkapó Fél a Bizalmas Információt átadó Fél (illetve azon fél, akinek a Bizalmas Információt átadó személy az ügyfele, páciense, stb.) előzetes írásbeli engedélye nélkül a Bizalmas Információt nem tárhatja fel (nem teheti hozzáférhetővé) harmadik személy számára és csak a Szerződés teljesítése által indokolt mértékben és esetben használja fel, kivéve amennyiben a Szolgáltató finanszírozásához vagy benne történő (közvetlen vagy közvetett) tulajdonszerzéshez, illetve a Szolgáltató üzletágának vagy jelentős eszközeinek értékesítése érdekében a Szolgáltató szerint szükséges, akkor a potenciális finanszírozó/tulajdonos/vevő és ezek bármelyikének tanácsadói – titoktartási szerződés megkötése után – a tranzakció lebonyolításához/cégátvilágításhoz szükséges mértékig korlátázott hozzáférést nyerhet a Bizalmas Információkhoz, illetve személyes adatokhoz is.

5.3. A Felek az egymás részére átadott közlésre szánt információkat kizárólag a jelen megállapodás hatálya alatt, annak teljesítése érdekében és mértékben használhatják fel.

5.4. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, különösen, de nem kizárólagosan jelen Szerződés megkötése és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé, illetve nem jogosultak nyilvánosságra hozni, a másik fél kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásának kivételével, továbbá a jelen Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:
• amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

• amelyek bizonyíthatóan már a jelen Megállapodás hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt kapó Fél számára, vagy

• amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon Fél felé, amelyre az információ vonatkozik vagy

• amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

6. Szellemi alkotások (IP jogok)

6.1 A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlappal, az Adatbázissal és az ezeken keresztül működtetett foglalási rendszerrel (szoftverrel) kapcsolatos valamennyi jog a Szolgáltatót illeti, amely ezen jogokkal szabadon rendelkezhet.

6.2 A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező minden szellemi alkotás a Szolgáltató tulajdonába kerül. A Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező szerzői jogi vagy egyéb szellemi alkotás vonatkozásában a Szolgáltató teljes körű és korlátlan, a felhasználás, illetve hasznosítás minden módjára kiterjedő felhasználási joggal rendelkezik.

7. Adatkezelés a Partner és Szolgáltató viszonyában

7.1 A Szolgáltató adatkezelési gyakorlata megfelel az Európai Parlament és az EU tanácsa 2016/679, a személyes adatok kezeléséről, védelméről szóló rendelkezéseinek.

7.2 A Szolgáltató és Partner között létrejött szerződés személyes adatokat nem tartalmaz. A személyes adatok kezelése Szolgáltató online rendszerében valósul meg, a szerződés teljesítése céljából, a következők szerint:

7.2.1 Amennyiben Szolgáltató Partnerrel, mint egészségügyi ellátó intézménnyel köt szerződést, Partner felelősséget vállal, hogy az egészségügyi ellátást biztosító személyes közreműködők személyes adatainak kezeléséről őket tájékoztatta, a személyes adatok kezeléséről hozzájárulásukkal rendelkezik. Szolgáltató a hozzájárulások meglétét adottnak tekinti, annak hitelességét vizsgálni nem tudja.

7.2.2 Amennyiben Szolgáltató közvetlenül az online rendszerben szereplő, személyes közreműködőként az ellátást biztosító Partnerrel szerződik, Szolgáltató tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése (név, fotó, tanulmányi és szakterületi bemutatkozás) szerződéses jogalapon történik, a szerződés ideje alatt. A szerződés megszűnését követő 8 év múlva Szolgáltató törli a kezelt adatokat. Szolgáltató az adatkezelésben külső partnereket, mint adatfeldolgozókat is igénybe vesz. Partner, mint Érintett bármikor kérheti az adatai helyesbítését, törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen.

7.2.3. Partner által Szolgáltató részére címzettként átadott kapcsolattartói adatok átadása szerződéses jogalapon történik, a szerződés ideje alatt annak tárolásához adott érintetti hozzájárulást Partner szerzi be az Érintettől, annak meglétéért szavatol. A szerződés megszűnését követő 8 év múlva Szolgáltató törli a kezelt adatokat. Szolgáltató az adatkezelésben külső partnereket, mint adatfeldolgozókat is igénybe vesz. Partner, kapcsolattartója, mint Érintett, bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

7.3 A szerződés jogalapján, annak teljesítése, kapcsolattartás, az együttműködés továbbfejlesztése céljából Szolgáltató csoportos tájékoztató e-mail-t küldhet Partner részére.

7.4 A Szolgáltató különösen jogosult, amennyiben erre jogszabály vagy bírósági/hatósági határozat kötelezi, az adatokat bíróságnak vagy hatóságoknak kiadni.

7.5 Szolgáltató a Honlapon fellelhető tájékoztatója (https://foglaljorvost.hu/info/adatkezelesi-tajekoztato/) irányadó az Ügyfél, mint Érintett személyes adatainak Szolgáltató általi kezelésére, mely szerint Partner az Ügyfelek által a Honlapon megadott személyes adatok vonatkozásában, mint Címzett, önálló adatkezelőnek minősül. Partner a Szerződés aláírásával szavatolja, hogy önálló adatkezelése a vonatkozó jogszabályokban és a kialakult joggyakorlatnak megfelel, Szolgáltatót a Partner adatkezelésével kapcsolatosan semmilyen felelősség nem terheli.

7.6 Amennyiben Partner az „Online naptár beépítése Partner weboldalába” szolgáltatást igénybe veszi, Szolgáltató és Partner az adatkezelés célját közösen határozzák meg, közös adatkezelést végeznek.

8. A Szerződés időtartama, annak megszűntetése

8.1 A Felek a Szerződést határozatlan időtartamra kötik.

8.2. Az orvos profil inaktiválásával a jelen Partner ÁSZF-ben szabályozott jogviszony a Partner és a Szolgáltató között megszűnik.

8.3 Partner a Szerződést tárgyhó 15. napjáig a tárgyhót követő hónap utolsó napjára, míg tárgyhó 15. napját követő napon a tárgyhót követő második hónap utolsó napjára jogosult felmondani.

8.4 Szolgáltató a Szerződést tárgyhó 15. napjáig a tárgyhót követő hónap utolsó napjára, míg tárgyhó 15. napját követő napon a tárgyhót követő második hónap utolsó napjára jogosult felmondani.

8.5 A Szolgáltató tárgyhó utolsó napjára felmondhatja a Szerződést, amennyiben a Partner a Szerződés (ideértve a Partner ÁSZF-et és a Díjlevelet is) szerinti lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte és a szerződésszegést a felhívásban adott 15 (tizenöt) naptári napos határidőn belül sem hárította el. Lényeges kötelezettség súlyos megszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Partner a Partner ÁSZF 3-6. pontok szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget.

8.6. A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést a Partner

• súlyos szerződésszegése esetén,

• csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárását az illetékes bíróság jogerősen elrendelte, vagy egyébként fizetésképtelenné vált,

• titoktartási kötelezettségére vonatkozó szerződéses kötelezettségeit megszegi,

• részéről történő visszaélés esetén,

• általi szerződésszerű teljesítés esetén is, amennyiben Szolgáltató üzletpolitikai indokból úgy dönt.

9. Panaszkezelés

9.1 Partner a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az office@foglaljorvost.hu e-mail címre megküldött levéllel, veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Szolgáltató a Partner bejelentését kivizsgálja, majd lehetőség szerint orvosolja, a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolja.

10. Ügyfélértékelések

10.1 Szolgáltató közvetlenül a Partnernél tett látogatása után anonim módon is kitölthető értékelési kérdőív linkjét küld a regisztrált Ügyfél számára. A regisztrált Ügyfél által választott néven vagy anonim néven az értékelés a Honlapon megjelenik
az adott Partner adatlapján, a Honlap látogatói részére a szolgáltatás színvonalával és minőségével kapcsolatos tájékoztatás céljából.

10.2 A Szolgáltató fenntartja az Ügyfélértékelések saját megfontolásból történő módosításának, eltávolításának és visszautasításának jogát, amennyiben azok sértik az értékelésekre vonatkozó irányelveinket. A Szolgáltató a módosítás, eltávolítás, visszautasítás okát, annak részleteit nem hozza nyilvánosságra. Szolgáltató nem teszi lehetővé a Partnerek számára az értékelésekre való válaszadást.

10.3. Negatív értékelés esetén a véleményt, esetlegesen megfogalmazott panaszt kivizsgálni a Szolgáltatónak nincs jogköre.

10.4. Az értékelést adó Ügyfél személyes adatait – adatvédelmi okokból – Szolgáltatónak nem áll módjában kiadni.

10.5. Az Ügyfelek által leadott értékelésekkel, az oldal használatával kapcsolatos irányelvek, az értékelések nem tartalmazhatnak:

• obszcén nyelvezetet
• szexuális tartalmú szöveget
• diszkriminatív, fenyegető -, vagy gyűlöletbeszédet
• teljes nevet, vagy név szerint sértő megjegyzést az intézmény egy munkatársára
• illegális tevékenységre történő utalást
• vallási, politikailag érzékeny témákat
• magyartalan, hibás megfogalmazásokat, szöveget
• a Foglalás tárgyát nem képező ellátáson kívüli véleményt tartalmaz.

10.6. A Honlapon a nem regisztrált felhasználók által leadott értékelések esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy azokat megjelenítés előtt vizsgálja, és megjelenítését elutasítsa.

10.7. Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy közte és a Szolgáltató közötti szerződés megszűnése, továbbá a Partner megszűnése esetén is az Ügyfelek által leadott ügyfélértékelések a Honlapon továbbra is fennmaradnak, azokat Szolgáltató nem törli.

10.8. Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnését követően az Ügyfelek által leadott értékeléseket Szolgáltató semmilyen módon nem adja át Partner részére a jelen ÁSZF 6.1. pontjára tekintettel, továbbá azok Partner általi bármilyen módon (akár anonimizáltan is) történő közzététele nem engedélyezett.

11. Vegyes rendelkezések

11.1 Jelen Partner ÁSZF valamennyi, a Szolgáltató által kötött Szerződés (teljes elnevezéssel Szolgáltatási Szerződés) elnevezésű, alapvetően a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó szerződés (ideértve a továbbiakban annak esetleges módosításait is) elválaszthatatlan részét képezi. A Felek közötti jogviszonyban elsősorban a Szerződés szövegét kell figyelembe venni, másodsorban pedig a Partner ÁSZF és a Díjlevél rendelkezéseit. Amennyiben a Szerződés és a Partner ÁSZF rendelkezései között ellentmondás állna fenn, akkor a Szerződés rendelkezését kell alkalmazni.

11.2 A Partner ÁSZF-et a Szolgáltató (de nem a Partner) egyoldalúan módosíthatja, azzal, hogy a Partnerrel szemben csak a Partner részére a változások tényéről és rövid összefoglalásáról - a Szerződésben megadott (vagy később, a Szolgáltatóval megfelelően közölt újabb) email címre - küldött (amely értesítési módok bármelyike megfelelő) értesítés napja utáni nyolcadik naptári napon válik hatályossá. Amennyiben a változások a Partner lényeges jogos érdekeit jelentősen sértik, akkor a Partner a Szerződést 30 (harminc) naptári napos határidővel felmondhatja, úgy, hogy a változások vele szemben addig sem válnak hatályossá. Nem számít módosításnak és értesítés sem szükséges, ha a Partner ÁSZF szövegének változására mindössze elírás, helytelen hivatkozás vagy hasonló kijavítás miatt kerül sor. A Szolgáltató (de nem a Partner) jogosult a Díjlevél díjtételeit egyoldalúan módosítani, azzal, hogy ilyen esetben a Partner ÁSZF 4.1. pont alapján köteles eljárni.

11.3 A Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató jogosult a Partner további külön beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül (illetve úgy kell, tekinteni, hogy a Partner e beleegyezést vagy hozzájárulást megfelelően megadta) a Partner-állományát (vagyis a Szolgáltató és az orvos Partnerek között fennálló, a Szerződésekből fakadó jogviszonyokat) az internetes szolgáltatások piacán működő személyre átruházni, amely személy a Szerződés feltételeit maradéktalanul elfogadja és ezáltal a jogviszonyba félként, mint új Szolgáltató belép.

11.4 A Szerződést (ide nem értve a Partner ÁSZF-et és a Díjlevelet, amelyek tekintetében 4.1. pontja alkalmazandó) a Felek kizárólag írásban módosíthatják ideértve a mindkét fél által visszaigazolt e-mail üzeneteket is.

11.5 A Felek egymás részére értesítést, közlést, jognyilatkozatot, tájékoztatást, felszólítást („Értesítés”) írásbeli formában, ajánlott és tértivevényes levélben, e-mailben küldhetnek a Szerződésben meghatározott személyek részére címezve, a Szerződésben megadott címre, e-mail-címre. Felek elfogadják, hogy a Szolgáltató rendszereiben kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre a Szolgáltató által küldött e-mail üzeneteket, azok mellékleteit írásbeli jognyilatkozatnak tekintik. Az e-mailen küldött írásbeli jognyilatkozatokat a másik Félhez megérkezettnek kell tekinteni az elküldést követő első munkanap 12:00 órakor, amennyiben az e-mail kézbesítése kapcsán hibaüzenetet a küldő Fél nem kap.

11.6 A jelen Szerződésre a mindenkor hatályos magyar jog alkalmazandó. A Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita eldöntésére – amennyiben a jogvita járásbíróság hatáskörébe tartozik - kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, értékhatártól függően pedig a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.