Google+
125 168 Sikeres foglalás!

Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!

Kérdésed van? Segítünk: +36 1 700-1491
Ügyfélszolgálat: 8-20 óráig

Szerződés

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

 

 

Jelen együttműködési szerződés („Szerződés”) egyrészről az

 

NetWeb 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1025 Zöldlomb utca 16-18/d.; Cg. 01-09-974746, adószáma: 23711976-2-41, e-mail: info@foglaljorvost.hu) mint szolgáltató („Szolgáltató”), másrészről a

 

cégnév: ………..…………….……………………………………………

székhely: ………..…………….……………………………………………

cégjegyzékszám: ………..…………….……………………………………………

adószám: ………..…………….……………………………………………

képviselő neve: ………..…………….……………………………………………

képviselő e-mail címe: ………..…………….……………………………………………

kapcsolattartó neve: ………..…………….……………………………………………

kapcsolattartási cím: ………..…………….……………………………………………

fax szám: ………..…………….……………………………………………

telefonszám: ………..…………….……………………………………………

e-mail cím: ………..…………….……………………………………………

számlázási név: ………..…………….……………………………………………

számlázási cím: ………..…………….……………………………………………

 

mint a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő Partner („Partner”),

együttesen Felek – külön-külön Fél – között jött létre, az alábbi feltételekkel.

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 A Szolgáltató elsősorban adatbázis, telefonkönyv, címtár, illetve egyéb on-line közzététellel, webes keresőportálok (web-search) működtetésével, online foglalási rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt.

1.2 A jelen Szerződés szerint a Szolgáltató biztosítja a Partner részére a www.foglaljorvost.hu weblapon(vagy a Szolgáltató döntése szerint, a Partner előzetes értesítése mellett más url-en, internetes címen) („Honlap”)  fenntartott szakmai adatbázisba („Adatbázis”) való regisztrációt, a Partnernél mint egészségügyi szolgáltatónál rendelési időpontok online foglalásának lehetőségét a Partner által megadott, illetve jóváhagyott adatok (szolgáltatási feltételek) felhasználásával.

1.3 A Partner a jelen Szerződés szerinti feltételekkel megrendeli Szolgáltatótól az 1. sz. mellékletben (Árlista) megjelölt szolgáltatásokat.

1.4 Szolgáltató biztosítja a Partner részére

 

(a) a  Honlapon keresztül fenntartott szakmai Adatbázisba való regisztrációt, szolgáltatási időpontok online foglalásának lehetőségét a Partnernél a Partner által megadott, illetve jóváhagyott adatok és szolgáltatási díjak felhasználásával és tartalmával a Partner által kiválasztott szolgáltatásoknak megfelelően;

(b) Naptárbeillesztés Partner weboldalába szolgáltatás megrendelése esetén a Partner jogosulttá válik arra, hogy a Honlapon részére létrehozott aloldalra ( „Partner aloldal”) mutató linket helyezzen el saját weblapján ( „Partner honlap”). Ezen szolgáltatás csak az 1.4(a) pont szerinti szolgáltatással együtt rendelhető meg.

1.5 Regisztráció és belépés

1.5.1 A Partner regisztrációja és adatmódosítása során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség az Adatbázisba. A Szolgáltató a Partner Adatbázisba történő regisztrációját és az adatmódosítást csak akkor fogadja el, ha a Partner valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.

1.5.2 A Szolgáltató javasolja, hogy a Partner rendszeresen módosítsa az Adatbázisba történő belépéshez használt jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. Amennyiben a Partner jelszavát elfelejti vagy elveszíti, felkérésre a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre történő megküldéssel új jelszót bocsát a rendelkezésre.

1.5.3 A Partner a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. A Partner köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 (nyolc) napon belül tájékoztatni és adatait az Adatbázisban frissíteni.

2. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE

2.1 Szolgáltató vállalja, hogy az 1. pont szerinti adatbázisban megjeleníti a Partner adatait, valamint továbbítja a Partnernek az Honlapon keresztül beérkező megrendeléseket (ügyfél megkereséseket).

2.2 A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás a regisztrációhoz szükséges adatok és iratok beérkezését követő öt munkanapon belül elvégzi a Partner regisztrációját és megjelenítését az adatbázisában és a Honlapon.

2.3 A Szolgáltató vállalja, hogy adatfrissítés céljából jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít Partner számára a Honlapon, ahol a Partner saját maga végezheti el az általa szükségesnek tartott változtatásokat.

2.4 A Szolgáltató vállalja, hogy a Honlap útján a Partner részére érkezett foglalásokat eljuttatja Partnerhez a Partner által megadott elérhetőségre. Ezen adattovábbításon túl a Szolgáltató nem vesz részt a Partner és az ügyfele közötti üzleti folyamatban, azonban minőségellenőrzési rendszerén keresztül jogosult felügyelni a megkeresések, foglalások, árak szerződéses teljesítését. Amennyiben a Szolgáltató a Partner részéről hibás teljesítést észlel, a Szolgáltató jogosult a Partnert figyelmezteti és felhívni a szerződéses teljesítésre.

2.5 A Szolgáltató biztosítja a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges szellemi és technikai erőforrásokat. A Szolgáltató a Szerződés teljesítéséhez jogosult a Partner külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozót igénybe venni.

2.6 A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, adatvesztésért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Honlap meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okoz. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem szavatolja a szolgáltatás és/vagy az Honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes. Ilyenkor azonban a Szolgáltató mindent ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időkorlátot nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Szolgáltató vállalja, hogy a Honlap rendelkezésre állása (elérhetősége és működőképessége) naptári évenként nem lesz kevesebb, mint 98% (azaz kilencvennyolc százalék).

2.7 A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal felelősséget az információ (adat) késéséért vagy elveszéséért. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások és/vagy a Honlap karbantartása érdekében a szolgáltatásokat szüneteltetni vagy korlátozni előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül (a 2.6 pont szerinti rendelkezésre állási szint fenntartása mellett). A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokat és/vagy a Honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, átalakítsa vagy módosítsa.

2.8 A Szolgáltató csak a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott kárért felel. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik személyektől beszerzett információkra, tartalmakra, szolgáltatásokra nézve. A szolgáltatást a Partner kizárólag saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatások és/vagy a Honlap használatával kapcsolatban a Partner számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért vagy adatvesztésért.

3. PARTNER KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE

3.1 A Partner köteles a Szolgáltató részére határidőben megfizetni a 4. pont szerinti díjakat.

3.2 A Partner felelős az Adatbázisban feltüntetett adatai és az általa megadott összes információ valóságtartamáért és teljességéért és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben és az Adatbázisban feltüntetett adatok helyesek és teljesek. A megadott adatokkal és információval kapcsolatos, harmadik személy által támasztott minden igény (kötelezettség, költség) a Partnert terheli.

3.3 A Partner kötelezettsége a szabad időpontjainak és szolgáltatási díjainak naprakész kezelése; a Partner köteles a Szolgáltató által a jelen Szerződés alapján közvetített foglalásokat fogadni az előre megadott (szabad időpont és szolgáltatási díj) feltételekkel.

3.4 Ha valamilyen elháríthatatlan körülmény (pl. munkaképtelenséget okozó betegség) miatt a Partner nem tudja biztosítani az időpontot, köteles időpontot foglaló ügyfelet megfelelő időben értesíteni és új időpontot egyeztetni. A Szolgáltató számára az eredeti foglalás teljesült foglalásnak tekintendő, ami utána Partner díj fizetésére köteles a jelen Szerződés szerint.

3.5 A Partner köteles legalább heti 2 (két) lefoglalható rendelési időpontot biztosítani a Honlapon keresztül.

3.6 Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban történt változásokat az Adatbázisban 8 (nyolc) napon belül frissíti a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületen. Az adatközlés elmulasztásából eredő felelősség a Partnert terheli.

3.7 A Partner köteles együttműködni a Szolgáltatóval a Szolgáltató jelen Szerződés szerinti szolgáltatásai teljesítésében.

3.8 A Partner szavatolja, hogy az Adatbázison, illetve a Honlapon keresztül meghirdetett minden szolgáltatása tekintetében a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik az összes szükséges hatósági engedéllyel és bejelentéssel, szakmai tudással és végzettséggel, a szolgáltatás nyújtásához szükséges emberi erőforrással, infrastruktúrával és felszereléssel és folyamatosan biztosít minden, a szolgáltatásai magas színvonalú és jogszerű nyújtásához szükséges feltételt. A Partner (ideértve a Partner munkavállalóit, megbízottait és egyéb partnereit is) nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a Szolgáltató és/vagy a Honlap jó hírnevét, elismertségét, a Honlap használóinak (lehetséges használóinak) bizalmát sértheti vagy veszélyeztetheti. A Partner így különösen köteles a Honlapon keresztül hozzá érkező páciensek késedelem nélküli, magas színvonalú, a jogszabályoknak és egészségügyi/szakmai szabályoknak és standardoknak megfelelő, udvarias kiszolgálására.

3.9 A „naptár beillesztés Partner saját weboldalába” alkalmazás megrendelése esetén a Partner jogosult és egyben köteles a Partner honlap nyitóoldalán vagy a Partner honlap más, könnyen elérhető aloldalán a Honlapra mutató linket elhelyezni. A „naptár beillesztés Partner saját weboldalába” alkalmazása esetén a Partner honlapra a 3.2 pont megfelelően alkalmazandó.

3.10 A Partner vállalja, hogy a jelen Szerződés (ideértve egy esetleges tesztidőszakot is) hatálya alatt, valamint az annak megszűnését követő 2 (két) évig a Foglaljorvost.hu szoftverrel és honlappal azonos vagy ahhoz alapvetően hasonló szoftvert, honlapot, valamint az azok által nyújtott szolgáltatások vagy azokhoz alapvetően hasonló szolgáltatások nyújtását biztosító szoftvert, honlapot nem készít, nem készíttet, abban nem működik közre közvetve vagy közvetlenül sem a Partner, sem a Partnerrel közvetlen vagy közvetett  tulajdonlási kapcsolatban álló személy és ilyen személy részvényese, tagja vagy vezető tisztségviselője, illetve ezen részvényesek/tagok/vezető tisztségviselők által tulajdonolt vagy vezetett társaságok. A Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen versenytilalmi megállapodás megszegése esetén a Partner köteles (i) 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint kötbért fizetni a Szolgáltató részére és (ii) teljes körűen megtéríteni a Szolgáltató minden kárát a kötbér összegét meghaladóan is.

4. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 Árlista

4.1.1 A Szolgáltató a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásainak díját a Szolgáltató mindenkori, a Partnerrel írásban közölt árlistája tartalmazza („Árlista”). A jelen Szerződés létrejöttekor hatályos Árlista a Szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

4.1.2 A Szolgáltató jogosult az Árlistát egyoldalúan módosítani a következők szerint:

(a) a Szolgáltató a módosított Árlistát köteles e-mail útján közölni a Partnerrel a módosított Árlista hatályba lépését legalább 30 (harminc) nappal megelőzően;

(b) amennyiben a módosított Árlista a Partner által a közléskor igénybe vett szolgáltatások tekintetében megemelt árakat tartalmaz (ide nem értve az alkalmazandó általános forgalmi adó módosulásából fakadó árváltozást), a Partner a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül jogosult e-mail útján visszautasítani az árváltozást;

(c) ha a Partner az árváltozást a 4.1.2(b) pont szerint nem utasítja vissza, a módosított Árlista alkalmazandó a jelen Szerződésre a módosított Árlistán jelzett időponttól;

(d) ha a Partner az árváltozást a 4.1.2(b) pont szerint visszautasítja, a módosított Árlista nem válik a jelen Szerződés részévé, ugyanakkor a Szolgáltató jogosult a jelen Szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel írásban megszüntetni.

4.2 A szolgáltatási díjak számlázása

4.2.1 A foglalások száma szerint fizetendő díj számlázása

A Partner a szolgáltatásért az Árlistán meghatározott, a Honlapon (az Adatbázison) keresztül tett foglalások után díjat köteles fizetni a Szolgáltató részére a kiválasztott szolgáltatásoknak megfelelően, havi elszámolás mellett átutalással, a tárgyhót követő hónapban 8 (nyolc) napos fizetési határidővel kiállított számla ellenében. A Szolgáltató a tárgyhót követő hónap 5. (ötödik) napjáig adategyeztetésre elküldi a Partner részére a kiállítandó számla alapját képező, az Adatbázis alapján generált kimutatást a Honlapon keresztül a tárgyhóban eszközölt foglalásokról. A Szolgáltató szolgáltatási díjat csak a megvalósult foglalások (a rendelésen a foglalás szerint megjelent páciensek) után számít fel, kivéve a 3.4 pont szerinti esetet).

A Partner a tárgyhót követő hónap 15. napjáig emelhet kifogást a kimutatással szemben, ennek elmaradása esetén a Felek által kölcsönösen elfogadottan a kimutatásban foglaltak képezik a számlázás alapját. A Partner által emelt kifogás esetén, ha a kifogást a Szolgáltató nem fogadja el, a kimutatásnak a kifogással ne érintett tételei szintén elfogadottnak minősülnek. A kifogás csak akkor minősül a jelen Szerződés szerinti joghatályos kifogásnak, ha azt a Partner egyidejűleg érdemi indoklással alátámasztotta.

4.2.2 Éves díjak számlázása

Az Árlista szerinti éves szolgáltatási díjak esetén (a 4.2.1 szerinti, foglalás alapú díjon felül) a Partner az Árlistán meghatározott fix összegű éves díjakat fizeti a Szolgáltató részére átutalással, a Szerződés hatályba lépését követően, 8 (nyolc) napos fizetési határidővel kiállított számla ellenében.

4.3 Amennyiben a Szerződés a 6.2 szerinti 12 (tizenkét) hónapos időtartam lejárta előtt szűnik meg, a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatási díjak (vagy azok időarányos része visszafizetésére, illetve a szolgáltatási díjra továbbra is jogosult (ha az még nem került megfizetésre).

4.4 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatásait egyedi megállapodások szerint (csomagár, mennyiségi kedvezmény, stb.) alacsonyabb áron is hozzáférhetővé tegye. A szolgáltatási díjak után a Szolgáltató a mindenkori jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adót számol fel.

4.5 A Partner késedelmes fizetése esetén Szolgáltatónak jogában áll a megrendelést nem elfogadottnak tekinteni, a szolgáltatást szüneteltetni. Amennyiben a Partner a jelen Szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, köteles a késedelembe esés időpontjától a késedelem idejére külön fizetési felszólítás nélkül is a mindenkori jegybanki alapkamat 7 (hét) százalékkal (százalékponttal) növelt összegével megegyező mértékű éves késedelmi kamatot fizetni a Szolgáltató részére.

4.6 A Szolgáltató a Partnernek lehetőséget biztosít az alapmegjelenésen felüli, egyedi, kiegészítő szolgáltatások igénybevételére (pl. kiemelt megjelenés, akciók stb.). Az elérhető aktuális kiegészítő szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partner számára külön díj ellenében biztosítja. Ezen szolgáltatásokat a Partner egyedi írásbeli megrendelés alapján veheti igénybe.

5. TITOKVÉDELEM ÉS ADATVÉDELEM

5.1 A Partner az együttműködési megállapodás teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja azokat az információkat, amelyekre a Szolgáltatónak a Szerződés teljesítése során szüksége lehet. Ilyen információ minden olyan adat, ár, ismeret, kommunikációs anyag, számítógépes adatállomány, amely a megbízás teljesítése szempontjából lényeges lehet.

5.2 A Felek kötelesek a jelen Szerződést és a Szerződés teljesítése során a birtokukba került minden, nyilvánosan hozzá nem férhető információt, adatot, dokumentumot, másik fél szervezetére, eljárási rendjére, üzleti folyamataira, ügyeire vonatkozó információt („Bizalmas Információ”) bizalmasan (üzleti titokként vagy egyébként titokként) kezelni (akkor is, ha a Bizalmas Információ nincs ilyenként külön megjelölve). A Bizalmas Információt megkapó Fél a Bizalmas Információt átadó Fél (illetve azon fél, akinek a Bizalmas Információt átadó személy az ügyfele, páciense, stb.) előzetes írásbeli engedélye nélkül a Bizalmas Információt nem tárhatja fel (nem teheti hozzáférhetővé) harmadik személy számára és csak a jelen Szerződés teljesítése által indokolt mértékben és esetben használja fel, kivéve amennyiben a Szolgáltató finanszírozásához vagy benne történő (közvetlen vagy közvetett) tulajdonszerzéshez, illetve a Szolgáltató üzletágának vagy jelentős eszközeinek értékesítése érdekében a Szolgáltató szerint szükséges, akkor a potenciális finanszírozó/tulajdonos/vevő – titoktartási szerződés megkötése után – a tranzakció lebonyolításához/cégátvilágításhoz szükséges mértékig korlátázott hozzáférést nyerhet a Bizalmas Információkhoz, illetve személyes adatokhoz is.

5.3 A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy

(a) a Honlappal, az Adatbázissal és az ott működtetett foglalási rendszerrel (szoftverrel) kapcsolatos minden jog a Szolgáltatót illeti;

(b) a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező minden szellemi alkotás a Szolgáltató tulajdonába kerül. A Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező szerzői jogi vagy egyéb szellemi alkotás vonatkozásában a Szolgáltató teljes körű és korlátlan, a felhasználás illetve hasznosítás minden módjára kiterjedő felhasználási joggal rendelkezik.

5.4 Személyes adatok védelme

5.4.1 A Szolgáltató jogosult a Szerződés megkötésével és a teljesítésével összefüggésben a birtokába kerülő személyes adatokat (ideértve a Partner, a Partner személyzete és a Honlapon időpontot foglaló személyek személyes adatait is) kezelni (tárolni, feldolgozni és a Szerződés teljesítéséhez felhasználni). A Partner elfogadja, hogy a Szolgáltató a személyes és egyéb adatokat a szolgáltatások minőségének fejlesztése, a Partner érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltató szolgáltatásai nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából kezeli és felhasználja.

5.4.2 A Szolgáltató különösen jogosult

(a) amennyiben erre jogszabály vagy bírósági/hatósági határozat kötelezi, az adatokat bíróságnak vagy hatóságoknak kiadni;

(b) a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat személyhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;

(c) a személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni.

(d) az 5.2 pontban hivatkozott finanszírozási/tranzakciós okból, módon és mértékig személyes adatokhoz való korlátozott hozzáférést is biztosítani a potenciális finanszírozónak/befektetőnek.

5.5 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani, egyebekben a Szolgáltató Honlapon fellelhető adatvédelmi nyilatkozata megfelelően irányadó a személyes adatok Szolgáltató általi kezelésére.

5.6 A Partner hozzájárul, hogy Szolgáltató az Adatbázis és a Honlap üzemeltetése, fejlesztése és reklámozása során kezelje és felhasználja az adatait (beleértve a személyes adatokat is), képmását és logóját.

5.7 A Partner a Szerződés aláírásával kifejezetten és önkéntesen hozzájárul az adatai (beleértve a személyes adatokat is) jelen Szerződés szerinti kezeléséhez és felhasználásához a Szolgáltató által. A Partner kijelenti és szavatolja, hogy ugyanezen hozzájárulást a Partner részéről eljáró valamennyi személy (munkavállaló, megbízott, alvállalkozó, stb.) vonatkozásában beszerezte és ezen hozzájárulások fennállnak a Szerződés teljes időtartama alatt.

6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

6.1 A jelen Szerződés akkor lép hatályba, amikor azt mindkét Fél aláírta.

6.2 A Szerződést a Felek attól a naptól számított 12 (tizenkét) hónap határozott időre kötik, amikor a Partner adatai a Szolgáltató adatbázisában megjelennek. Erről az időpontról a Szolgáltató haladéktalanul e-mailben értesíti a Partnert. A Szerződés időtartama a lejáratkor automatikusan meghosszabbodik újabb 12 (tizenkét) hónapos időtartamokra, kivéve, ha bármely Fél a lejáratot megelőző legalább 30 (harminc) nappal a másik Féllel közölt írásbeli nyilatkozattal megszünteti a Szerződést.

6.3 Partner az együttműködési megállapodás futamidő végével való megszűntetési igényét, Naptár beillesztés Partner weboldalába megszűntetésére vonatkozó igényét, vagy egyéb csomagváltási igényét a futamidő végét legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően, a Szolgáltató írásos tájékoztatása útján kezdeményezheti - Szerződő Felek rögzítik, hogy a Naptár beillesztés Partner weboldalába lemondása esetén a jogviszony a Honlapon oldalon való megjelenés tekintetében továbbra is automatikusan fennmarad. Amennyiben Partner nem él ezen jogával, az együttműködési megállapodás újabb 12 (tizenkettő) hónapos futamidőre és azonos csomag tekintetében hatályban marad, azzal hogy a továbbiakban a Szolgáltató által a futamidő lejárta előtt legalább 30 (harminc) nappal korábban megküldött tájékoztatóban rögzített esetleges módosítások az újabb futamidő tekintetében automatikusan az együttműködési megállapodás kötelezően alkalmazandóak, szerves rendelkezései képezik.

6.4 A Szerződést a 4.1.2(d), 6.2,7.4 pontokon kívüli esetben kizárólag akkor szüntetheti meg (mondhatja fel) bármelyik Fél, ha a másik Fél a jelen Szerződés szerinti kötelezettségét súlyosan megszegte és a szerződésszegést írásbeli felhívásban adott 30 (harminc) napos határidőn belül sem hárította el. Kötelezettség súlyos megszegésének minősül különösen, ha a Partner a 3. pont szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget.

6.5 Amennyiben a Szolgáltató (saját megítélése szerint) azt észleli, hogy a Partner a jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget, jogosult a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásait (akár az összes szolgáltatást, vagy azok egy részét) előzetes értesítés nélkül egyoldalúan felfüggeszteni. A Szolgáltató a szolgáltatásai felfüggesztéséről a Partnert 1 (egy) munkanapon belül email útján értesíti és felhívja a szerződésszegés elhárítására. A Szolgáltató a felfüggesztést a Szolgáltató jogosult mindaddig fenntartani, amíg a szerződésszegés megítélése szerint fennáll.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1 A Szerződést a Felek kizárólag írásban, minkét Fél jogszerű aláírásával módosíthatják.

7.2 A Felek egymás részére értesítést, közlést, jognyilatkozatot, tájékoztatást, felszólítást („Értesítés”) írásbeli formában, ajánlott és tértivevényes levélben, faxon vagy e-mailben küldhetnek a Szerződés fejlécében foglaltak szerinti személyek részére az ott megadott címre, faxszámra illetve e-mail-címre. A fax útján küldött Értesítés akkor tekinthető joghatályosan megtettnek, ha azt a küldő Fél fax kézbesítési igazolással igazolni tudja. Az e-mail az elküldést követő 1. (első) munkanapon tekintendő kézbesítettnek.

7.3 A jelen Szerződésre a mindenkor hatályos magyar jog alkalmazandó. A Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita eldöntésére a magyar bíróságoknak van kizárólagos illetékessége.

7.4 A Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató jogosult a Partner további külön beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül az ügyfélállományát vagy annak egy részét (ideértve a Partnerrel fennálló jogviszonyát is) olyan az internetes szolgáltatások piacán működő személyre átruházni, amely személy jelen Szerződés feltételeit maradéktalanul elfogadja és ezáltal a jogviszonyba félként (mint Szolgáltató) belép. Ilyen szerződéses pozíció-átruházás esetében a Szolgáltató személyének változásáról Partner értesítést kap és az értesítés megérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül (de csak e határidőn belül) jogosulttá válik jelen Szerződés felmondására 30 (harminc) napos határidővel.

7.5 A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést a Felek egyedileg megtárgyalták, azt a Partner megismerte, megértette, azokkal egyetért és azt magára nézve kifejezetten elfogadta, kötelező érvényűnek ismeri el. A Felek a Szerződés, annak gondos elolvasása és együttes értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

 

 

Melléklet: 1. sz. melléklet – Árlista.

 

 

 

Kelt: ________________, 2012. ________ __. Kelt: _______________, 2012. ________ __.

 

 

________________________________ (Aláírás) ________________________________ (Aláírás)

 

 

Cégnév:________________________________ Partner NetWeb 2011 Kft. Szolgáltató

 

Képviselő neve: ____________________ Képviselő neve:Merényi Péterné

 

1. SZ. MELLÉKLET

 

ÁRLISTA

érvényes 2012.02.01-től

 

A kiválasztott kiegészítő szolgáltatást a négyzetekben kérjük „X”jelölje a

 

Foglalási díj, marketing hozzájárulás megvalósult foglalás után 750.-Ft+ÁFA

Éves tagsági díj (2012-ben link elhelyezésével kiváltható ingyenesen):

1-3 fő szakorvos rendelő estén 7.900.-Ft+Áfa/rendelő/év

4-10 fő szakorvos rendelő 15.900.-Ft+Áfa/rendelő/év

11-25 fő szakorvos rendelő 22.000.-Ft+Áfa/rendelő/év

26+ fő szakorvos rendelő 37.000.-Ft+Áfa/rendelő/év

Naptár beillesztése partner saját weboldalába 15.000.-Ft+ÁFA/év

Orvos/rendelő értesítése foglalásról/lemondásról sms-ben 20.-Ft+ÁFA/db

 Segíthetünk?
Ügyfélszolgálat: 8–20 óráig