4 151 094 sikeres foglalás!
Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!
2011 óta a páciensekért

FoglaljOrvost nyereményjáték” - FoglaljOrvost Részvételi- és Játékszabályzat és Adatvédelmi tájékoztató


1.                  
A Nyereményjáték szervezője és egyben lebonyolítója adatai

A Nyereményjáték szervezője: A „FoglaljOrvost nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban a „Nyereményjáték/Játék”) szervezője a Foglaljorvost Online Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2.; cégjegyzékszám: Cg. 12-09-009222; a továbbiakban: "Szervező/Lebonyolító/Adatkezelő"), mint a www.foglaljorvost.hu domain alatt elérhető szolgáltatás üzemeltetője.

A Nyereményjáték neve: FoglaljOrvost nyereményjáték

A Nyereményjáték időtartama: a Nyereményjáték 2023.10.04. napján 10 óra 00 perctől 2023.10.31. napján 23 óra 59 percig tart (UTC+2 óra, magyarországi időzóna szerint). A hálózati sebesség függvényében a kezdés időpontja eltérhet. Ezen időszak előtti és utáni időpontban történt foglalások nem vesznek részt a Játékban.

A Játéban történő részvétel önkéntes és ingyenes. A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatot.

2.                   A Nyereményjátékban való részvétel feltételei

Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a jelen pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 1. pontban írt időtartama alatt a Foglaljorvost Facebook oldalán (https://www.facebook.com/FoglaljOrvost) posztolt CityLight plakátkép alá kommentben feltölt legalább egy, saját maga által készített, a Foglaljorvost bármely plakátját ábrázoló képet. Érvényes kommentnek az minősül, amely nem kerül törlésre a Játék időtartama alatt. (a továbbiakban a komment megnevezése: ”Pályázat/Komment”).

Ha a komment bármely okból akár a Szervező, akár a Játékos, akár a Facebook által törlésre kerül, úgy a Játékos az adott Kommenttel, tekintettel arra, hogy az nem érvényes, nem vesz részt a nyereményjátékban. Mindazonáltal Játékosnak lehetősége van a Játék időtartama alatt újabb fotó feltöltésével érvényes Kommentet szerezni, és így a Nyereményjátékban részt venni.

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy egy Játékos a Nyereményjáték teljes időtartama alatt korlátlan számú érvényes Pályázatot küldhet be a Nyereményjátékba. Minden, jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő, beküldött Pályázat a beküldött Pályázatok számával egyenesen arányosan növelheti a Játékos esélyeit a Nyeremények sorsolásán.

A Játékosok a kommenteléskor rendelkezésre bocsátott adataik (Játékos megnevezése (profilja) a Facebookon) alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag Facebook fiók törlése, elérhetetlensége, név megváltoztatása, törlése) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Azok a Kommentek, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Kommentek számítógépes rögzítésre kerülnek.

A kommenteléssel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Nyereményjáték nyereményeit biztosító társaságok vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító  Játékos(ok) köteles(ek) megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3.                   Sorsolás

Minden Játékos, aki a Nyereményjáték teljes időtartama alatt (2023.10.04. 10:00 és 2023.10.31. 23:59 között) legalább 1 (egy) db érvényes Pályázatot beküldött (Kommentet tett) a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően és ő maga is, mint Játékos megfelel a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, részt vesz a Nyereményjáték sorsolásán, melyre 2023.11. 6-án 10:00 órakor kerül sor.

A sorsolás helyszíne: a Szervező Budapest, 1085, József körút 33.sz. alatti irodája. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás módja: gépi sorsolás, számítógépes program segítségével, véletlengenerátor alkalmazásával, háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében.

A sorsoláson minden, jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő Játékos annyi Kommenttel vehet részt, ahány érvényes Kommenttel a sorsolás időpontjában rendelkezik, de egy Játékos a 3 (három) Nyeremény közül csak az egyiket nyerheti meg.

Szervező a sorsoláson összesen 3 (három) db tartaléknyertes Kommentet sorsol ki. A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékosok Kommentje bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Játékosok a Játékból A Kommenttel összefüggő egyéb okból kizárásra kerülnek, vagy a Nyeremény átvételéhez szükséges nyilatkozat eredeti példányának elektronikus másolatát (scan, fotó) elektronikus (email) úton a kiértesítés napjától számított 5 munkanapon belül nem küldi meg Szervezőnek a Szervező által küldött értesítés válaszaként. Feltétel továbbá, hogy a tartaléknyertesek Kommentje mindenben megfeleljen a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi és érvényességi feltételeknek. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes Kommentje kizárásra kerül.

A sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet készít, amelyet két tanú hitelesít.

4.                   Nyeremények, nyeremények átvétele

A Játékban az alábbi 3 db ajándékcsomag (nyeremények) kerülnek kisorsolásra:

Foglaljorvost.hu promóciós termékekből összeállított ajándékcsomag az alábbi tartalommal:

·  1 db Foglaljorvost.hu logózott kis törölköző

·  1 db Foglaljorvost.hu logózott vászon bevásárló táska

·  1 db Foglaljorvost.hu logózott webkamera takaró

·  1 db Foglaljorvost.hu logózott kis gyógyszer tartó doboz

·  1 db Foglaljorvost.hu logózott üveg vizes palack

·  1 db Foglaljorvost.hu logózott elsősegély készlet

·  1 db Foglaljorvost.hu logózott autóillatosító

A Nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, az átvétel helye nem változtatható meg, és készpénzre át nem váltható, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább, cseréje nem lehetséges.

A Nyeremény átvétele

Szervező a nyertes Játékost a sorsolást követő 10 (tíz) munkanapon belül értesíti a Játékos küldött Messenger üzenetben (”Értesítés”). A nyertes Játékos az office@foglaljorvost.hu e-mail címre küldött válaszként köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést és megküldeni a kitöltött részvételi nyilatkozat aláírt másolatát (scan, fotó), mellyel igazolja, hogy igényt tart a Nyereményre. Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza a jelen pontban meghatározott módon, úgy a nyertes Játékos és Kommentje kizárásra kerül, és Szervező a tartaléknyertest értesíti az Értesítés nyertes Játékos általi visszaigazolására rendelkezésére álló 5 (öt) munkanap eredménytelen elteltét követő 5 (öt) munkanapon belül. A tartaléknyertes Játékos a jelen pontban foglaltaknak megfelelően köteles visszaigazolni az Értesítést. Amennyiben a nyertes Játékos nem tart igényt a Nyereményre és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon nem igazolja vissza az Értesítést, azzal elveszti a Nyeremény átvételére történő jogosultságát, Kommentje kizárásra kerül, és Szervező a Nyereményt a tartaléknyertesnek adja át. Amennyiben a tartaléknyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza a jelen pontban meghatározott módon, vagy a Nyereményt nem veszi át, azt visszautasítja, úgy a tartaléknyertes és Kommentje a Játékból kizárásra kerül, és a Nyeremény nem kerül átadásra.

Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Kommentet, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a kommentelés során használt Facebook profil adatai vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Kommentet elhelyező Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.                   Adók és közterhek

A Nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A Nyeremények átvételével összefüggésben, továbbá a Játékosnak felróható okból felmerülő, valamint a jelen játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik.

6.          Adatkezelés

(i) Nyereményjáték lebonyolítása

A nyereményjáték során a Játékos által megadott személyes adatokat Szervező, mint Adatkezelő elsődlegesen a Játék sikeres lebonyolítása céljából rögzíti, tárolja és használja fel (a továbbiakban: adatkezelés) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján. A Játékosok adatait az eredményhirdetést követően 30 napon belül törli, ez alól kivételt képeznek a Nyertes Játékosok, illetve a Játékból kizárt személyek. Az adatok adatkezelése és feldolgozása során a Szervező minden esetben a vonatkozó, hatályos adatvédelmi rendelkezésekre tekintettel jár el.

(ii) Nyertes értesítése sorsolásról és a Nyeremény átadása

A Nyertesek tudomásul veszik, hogy a Szervező által Messengeren keresztül kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező további személyes adatokat (teljes név, telefonszám, lakcím, kézbesítési cím) rögzít, tárol a Nyeremény átadása céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, illetve azokat a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzíti, kezeli a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

(iii) Nyertes nevének közzététele Facebook posztban

A Nyertesek egyebekben tudomásul veszik, hogy a sorsolást követően teljes nevük a Szervező Facebook oldalán a Játék népszerűsítése és annak igazolása céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerüljön a Sorsolás napjától számított 2 évig.

(iv) Játékból kizárt személyek adatbázisa

Jelen játékszabályzat 3. pontjában írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Játékosok nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Játékosok kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám, a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a Szervező 5 évente törli.

A Személyes adatok kezelője minden esetben: a Szervező.

A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor ingyenesen, korlátozásmentesen, indoklás nélkül kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az office@foglaljorvost.hu e-mail címre küldött levéllel. Szervező szavatolja, hogy a fenti adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosknek/Nyerteseknek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését vagy korlátozását, illetve megilleti a tiltakozáshoz, valamint adathordozhatósághoz való jog.

A Játékos/Nyertes tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a megadott adatai (e-mail cím) törlését a Nyereményjáték befejezése előtt kéri. A Játékosok/Nyertesek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR tartalmazza.

A Nyereményjáték nyertesének adatait a Szervező kezeli, adatfeldolgozók igénybevételével:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozó feladata

Futárszolgálat - GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

nyeremény kiszállítása

7.                   Adatvédelem

A Játékos, mint adatkezeléssel érintett a jelen Játékszabályzat elfogadásával és hozzájárulása megadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.)(„GDPR”) szerinti adatvédelmi tájékoztatást, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és megértette, egyúttal az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a jelen Játékszabályzatban rögzített célból és formában kezelje, az alábbiak szerint.

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Nyereményjáték során a Játékosok személyes adatait – a nyerteseket leszámítva – a Szervező külön adatbázisban nem kezeli, a Játékosoknak – a nyertes Játékosok kivételével a Nyereményjáték során az Értesítés folyományaként, az abban foglaltaknak megfelelően megadott adatokon kívül személyes adatokat nem kell megadniuk. A személyes adatok kezelése a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából történik.

A nyertes Játékosok személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) a Szervező a nyertes Játékosokkal való kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezeli a Nyeremények átadásáig, míg a jogszabály által előírt esetekben az ott meghatározott adatokat ennél hosszabb ideig, így az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerint 5 éves, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott 8 éves időtartamig.

A Nyereményjáték során folytatott adatkezelés tekintetében a Szervező minősül adatkezelőnek. A Szervező adatkezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) a).

A Játékosok adatait a Szervező jelen Nyereményjáték lebonyolítása során felhasználja. A Szervező vállalja, hogy az adatokat bizalmasan kezeli, és harmadik személynek nem adja tovább.

Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az adatvedelem@foglaljorvost.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. Az adatkezelő az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával jár el.

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt az adatainak a törlése a Nyereményjátékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Nyereményjátékban Játékos Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján (melyet a Játékban való részvétellel megadottnak kell tekinteni) a Szervező Facebook profilján közzéteheti a nyertes nevét.

Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, 1363 Budapest, Pf.: 9., +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz (akár a Szervező székhelye, akár a Játékos lakóhelye szerinti törvényszék) fordulhat a Játékos.

8.                   Információk a játékról

A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező Facebook oldalán https://www.facebook.com/FoglaljOrvost https://foglaljorvost.hu/fb-nyeremenyjatek-2023/ megtalálható a Játék időtartama alatt.

A Játékosok a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban az office@foglaljorvost.hu e-mail címre írhatnak.

9.                   Vegyes rendelkezések

A Játékos a Komment elhelyezésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A jelen szabályzat módosításának, - ideértve a Nyereményjáték felfüggesztését vagy visszavonását is, - jogát a Szervező fenntartja. A Nyereményjáték részletes leírása és a jelen játékszabályzat letölthető https://foglaljorvost.hu/fb-nyeremenyjatek-2023/ oldalról. Az esetleges módosításokról a Játékosok szintén ezen az oldalon értesülhetnek.

A Nyereményjátékban történő részvételt visszavonó nyilatkozatot a Nyereményjátékban részt vevő személyek az office@foglaljorvost.hu email címen tehetnek.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, online felületek, Facebookot illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, online felületeket, Facebookot, illetve az azokat működtető szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot bármikor visszavonja, valamint, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa vagy visszavonhassa. Ebben az esetben a Szervező fenti Facebook oldalán nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

A Szervezőnek a Nyereményjáték teljesítésével kapcsolatos, abból eredő vagy ahhoz kapcsolható mindennemű polgári jogi felelőssége a Ptk. 6:152. §-a és 6:526. §-a szerint engedélyezett keretek között korlátozott. Ennek megfelelően a Szervező a Nyereményjáték teljesítésével kapcsolatos, vagy annak következtében akár harmadik személyek, akár a Játékos oldalán bekövetkező bármilyen kár megtérítéséért való felelősségét kizárja (ide nem értve a szándékosan, továbbá az emberi életet, testi épséget, valamint egészséget megkárosító szerződésszegésért és károkozásért való felelősséget).

A levelező szerver által elküldött valamennyi, a Játékos által megadott e-mail címre, Facebook profilra küldött üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A jelen Nyereményjátékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

A Nyereményjátékban a Facebook semmilyen minőségben és módon nem vesz részt. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játékot a Szervező Facebook profilján történő egyidejű tájékoztatás mellett bármikor, indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

Budapest, 2023. október 4.

 

Foglaljorvost Online Kft.

Szervező, Lebonyolító, Adatkezelő