4 227 813 sikeres foglalás!
Kényelmes időpontfoglalás magánorvosokhoz!
2011 óta a páciensekért
 
PARTNER RÉSZÉRE SZÓLÓ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Hatályos: 2023. 11. 27. napjától

Jelen Partner részére szóló Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Partner ÁSZF”) a Foglaljorvost Online Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.foglaljorvost.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő, a Szolgáltatóval Egyedi Szolgáltatási Szerződési (a továbbiakban: Szerződés) jogviszonyban álló felhasználó (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A jelen Partner ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77.§-6:81.§-ok rendelkezései alapján általános szerződési feltételnek minősülnek és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. Az általános szerződési feltétel a szerződés részévé válik, mivel Szolgáltató lehetővé tette, hogy a Partner annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és azt elfogadja.

Jelen Partner ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Partner tudomásul veszi, hogy a www.foglaljorvost.hu honlapon történő regisztrációval, illetve a Honlap használatával a Partner magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Partner ÁSZF-ben foglaltakat.

Fogalmak:

Az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések jelen Partner ÁSZF-ben is azonos jelentéssel bírnak. A jelen Partner ÁSZF-ben meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatbázis: a Honlapon elérhető szakmai adatbázis;

Díjlevél: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra a Partner tekintetében alkalmazandó mindenkor hatályos árak, ideértjük a fizetési módok esetén az ún. Voucher díjlevelet és az ún. EP díjlevelet is;

Honlap: a www.foglaljorvost.hu weblap (vagy a Szolgáltató döntése szerint, a Partner előzetes értesítése mellett más url-en, internetes cím), illetve a rajta nyújtott szolgáltatás;

Szolgáltató: Foglaljorvost Online Kft. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2., adószám: 25307490-2-12, Cégjegyzékszám: 12-09-009222, fióktelep és postacím: 1085 Budapest, József krt. 33. II. em. 9.; e-mail: office@foglaljorvost.hu);

Partner: a Szolgáltatóval Egyedi Szolgáltatási Szerződést kötő olyan egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes személy vagy egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozás, aki/amely a Szolgáltató Honlapja útján saját szolgáltatásait az Ügyfelek részére bemutatja, annak igénybevételéhez a Honlapon keresztül időpont-foglalási lehetőséget biztosít. A felek közötti szerződések tekintetében az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozás esetén Partner alatt értendők a szolgáltatás nyújtásában Partner oldalán – bármely formában – közreműködő személyek is. Külön Egyedi Szolgáltatási Szerződéssel Partnernek minősül az olyan egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes személy is, aki a Szolgáltatóval már Egyedi Szolgáltatási Szerződést kötő egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozással áll bármilyen jogviszonyban;

Pénztár: Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (továbbiakban: Öpt.) szerinti egészségpénztár vagy egészség- és önsegélyező pénztár, amely a Szolgáltató valamely Partnerével pénztári kártya elfogadását is biztosító egészségpénztári szolgáltatói jogviszonyban áll.

Pénztártag: a Pénztárral tagsági jogviszonyban álló Felhasználó.

Pénztári kártya: az Öpt. 33/B. §-a, illetőleg az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ebr.) alapján a Pénztár által kibocsátott eszköz, amely alkalmas a Pénztártag azonosítására, az egyéni számlán meglévő fedezet igazolására, valamint az egyéni számlán zárolási művelet elvégzésére, valamint alkalmas lehet egészségügyi és egészségbiztosítási adatkezelés támogatására; pénztári kártya-tranzakcióval a Pénztár által adómentesen nyújtható szolgáltatás vehető igénybe. Közismert nevén: EP kártya, vagy egészségpénztári kártya. A Honlapon keresztül történő foglalás esetén a közeli hozzátartozó és az élettárs ellátására nem használható fel a pénztári kártya.

Szakember: a szolgáltatást személyesen végző. Partner szavatol, hogy az általa a szolgáltatásba szakemberként bejelentett személy (mind egészségügyi, mind közérzetjavító szolgáltatás esetén), rendelkezik a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges végzettséggel, engedéllyel. Ennek ellenőrzésére Szolgáltató nem jogosult és nem köteles. A Partner tevékenységének feltüntetése és a Szakember megnevezése egészségügyi szolgáltatás esetén nem a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. melléklete szerinti, hanem a köznapi elnevezésnek megfelelő, SEO szempontokat is figyelembe vevő például ideértve (de nem kizárólag): genetika a klinikai, klinikai laboratóriumi genetika helyett,  immunológia: az allergológia és klinikai, laboratóriumi hematológia és immunológia helyett, sebészet: összefoglaló néven, aneszteziológia: aneszteziológia és intenzív terápia helyett, nőgyógyász: szülész-nőgyógyász helyett, angiológia: belgyógyászati angiológia helyett, bőrgyógyászat, nemigyógyászat: Bőr-, nemigyógyászat és kozmetológia helyett, újszülöttgyógyászat: Csecsemő- és gyermekgyógyászat helyett, háziorvos: háziorvostan helyett.

Felek: Partner és Szolgáltató együttesen;

Ügyfél: a Szolgáltató Honlapja útján Partnerrel kapcsolatba kerülő, szolgáltatásait igénybe vevő személyek (páciensek, felhasználók);

Felhasználói fiók: a Honlapon a Partner jelszóval védett dedikált felülete, ún. „doktor admin” felület, melyben aktív szolgáltatásait, foglalásait nyomon követheti, kezelheti, Ügyfél értékeléseit megtekintheti, szabad időpontjait, klinika és orvos információit feltüntetheti, beállíthatja;

Adatkezelés: Ügyfelektől gyűjtött személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: a Szolgáltató, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan meghatározza;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, a Partner, amellyel a Szolgáltatás során a személyes adatot közlik;

Szolgáltatás: Szolgáltató közvetítő tevékenységet folytat: a rendszere az Ügyfél időpont foglalásait fogadja, feldolgozza és továbbítja a Partnereknek. Szolgáltató nem találkozik személyesen az Ügyféllel, továbbá szolgáltatása az Ügyfél részére ingyenes;

Egyedi Szolgáltatási Szerződés vagy Szolgáltatási Szerződés vagy Szerződés: Szolgáltató és Partner között létrejött jogviszony, melynek értelmében Partner elismeri, hogy megismerte a Partner ÁSZF tartalmát, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismerik;

Ellátás/konzultáció:
- a Honlapon keresztül a Felhasználó által igénybe vett, vagy
- a Partner saját honlapján szereplő, szolgáltató által biztosított widget-en keresztül a Honlapon lefoglalt
egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes személy vagy egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozás (Partner) által a Felhasználó részére nyújtandó humán egészségügyi ellátás, vagy
az Ügyfél részére a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott közérzetjavító szolgáltatás, mely NEM egészségügyi szolgáltatás, NEM egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult nyújtja.

Formája lehet: személyes vagy online.

Közérzetjavító szolgáltatás: NEM egészségügyi szolgáltatás és NEM egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult nyújtja. VAGY egészségügyi szakképesítéssel rendelkező nyújtja, de nem egészségügyi szolgáltatás keretében. (Pl.: kizárólag online tevékenyég esetén). Mivel Szolgáltató NEM ellenőrzi a szolgáltatás nyújtására való jogosultságot, Partner felelőssége, hogy jelezze írásban Szolgáltatónak, ha az általa nyújtott szolgáltatás nem egészségügyi szolgáltatás. Ezen szolgáltatás vonatkozásában a pénztári kártyával történő zárolás nem lehetséges.

Foglalás: Ügyfél a Honlapon Partner ellátására történő jelentkezése. A foglalás tehát az Ügyfél esetleges lemondása, nem megjelenése, vis maior, ellátásra alkalmatlan állapotban való megjelenése, késése esetén is érvényes. A tárgyhavi megtörtént foglalás szám az alapja a Partner orvos létszámától függő csomag és a Díjlevél szerint alkalmazott Partner által Szolgáltató részére fizetendő díjnak.

Partner e-mail cím: Szolgáltató részére a Partner által megadott számlázási e-mailcím. Partner kötelezettsége gondoskodni arról, hogy mindenkor elérhető munkatárs kezelje ezen e-mailcímet, hiszen egyes kötelezettségek és díjfizetési kötelezettségek (pl.: Díjlevél változás) is kizárólag ezen e-mailcímre kerülnek megküldésre a Szolgáltató által. Partner nem hivatkozhat arra, hogy ezen e-mailcímre küldött értesítéseket nem, vagy késve kapta meg.

Szakorvosjelölt=rezidens: általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos, aki jogszabályok szerinti szakorvosi szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vesz részt. Ezen orvosok által önállóan nem végezhető szakmai tevékenységért teljes felelősséggel tartozik és azt közvetlenül felügyeli az egészségügyi szolgáltató szakorvosa az első részvizsgáig, utána pedig a szakorvosjelölt önállóan láthat el feladatokat. A foglaljorvost.hu felelősségét kizárja esetleges névazonosságért bármely szakorvos és szakorvosjelölt esetén, azonban Szolgáltató felelőssége ezen különbség megjelenítése a szakorvosjelölt nevénél.


1. Regisztráció és belépés

1.1. Partner a Szolgáltatások igénybevételéhez köteles Szolgáltató rendszerében regisztrálni. A Partner regisztrációja és adatmódosítása során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség az Adatbázisba. A Szolgáltató Partnernek az Adatbázisba történő regisztrációját és az adatmódosítást csak akkor fogadja el, ha a Partner valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.

A megadott adatok (pl.: rendelő címe, e-mailcím, telefonszám stb.) pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Partner felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Honlapon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1.2. A Szolgáltató javasolja, hogy a Partner rendszeresen módosítsa az Adatbázisba történő belépéshez használt jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. Amennyiben a Partner jelszavát elfelejti vagy elveszíti, felkérésre a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre történő megküldéssel új jelszót bocsát a rendelkezésre. Amennyiben Partner elveszíti hozzáférését a fiókjához, de igazolja magát, hozzáférését visszaállítja Szolgáltató. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét a Partnert ért bármely kárért, amely a bejelentkezési adatok elvesztéséből, jogosulatlan harmadik személy általi megszerzéséből fakad függetlenül attól, hogy a jogosulatlan harmadik személy a bejelentkezési adatokat milyen módon szerezte meg. Partnernek lehetősége van a regisztrációhoz több hozzáférési jelszót hozzárendelni, ezáltal elkülöníthető, hogy a Partner regisztrációját melyik felhasználó használta. Partner köteles a jelszavak karbantartásáról gondoskodni, illetéktelen továbbá már nem jogviszonyban álló személyektől a hozzáférést megvonni. 

1.3 A Partner a regisztráció során megadott adatai közül, melyeket a Honlap lehetővé tesz bármikor módosíthatja admin felületén. A Partner köteles az adataiban bekövetkezett változásokról, melyet a doktor admin felületén nem tud módosítani, Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 3 (három) naptári napon belül e-mailben tájékoztatni.

1.4 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Partner regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa. A Szolgáltató a Partner adatszolgáltatását követően elkészíti a profilját, melyről e-mailben értesíti a Partnert. Partner 5 munkanapon belül köteles e-mailben visszajelezni, hogy a profil a megküldött tartalommal nyilvánosságra hozható-e a Honlapon. Amennyiben Partner ezen időn belül nem jelez vissza, úgy a Felek akként tekintik, hogy a Partner a profil közzétételéhez nem járult hozzá. Amennyiben Partnernek változtatási igénye merül fel, úgy a profil adattartalmának egyeztetési folyamata mindaddig ismétlődik, ameddig Partner a profil tartalmát jóvá nem hagyja. Partner jóváhagyása hiányában a profil nem kerül közzétételre.


2. A Szolgáltató kötelezettségei és felelőssége

2.1 A www.foglaljorvost.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló (a továbbiakban: Ekrtv.) 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató vállalja, hogy az Adatbázisban megjeleníti a Partner adatait a Partner által jóváhagyott tartalommal, valamint továbbítja a Partnernek a Honlapon keresztül beérkező időpont foglalásokat.

2.2 A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációhoz szükséges adatok és iratok kézhezvételét, követő öt munkanapon belül elvégzi a Partner regisztrációját és Partner jóváhagyását követő 5 munkanapon belül elvégzi Partner megjelenítését az Adatbázisban és a Honlapon.

2.3 A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációt és közzétételt követően az adatfrissítés céljából jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít Partner számára a Honlapon, ahol a Partner saját maga végezheti el a rendszer által engedélyezett változtatásokat, illetve az office@foglaljorvost.hu e-mailcímen kezdeményezheti a felhasználói fiókjában nem kezdeményezhető módosítási igényeket.

2.4 A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfelek Partnernél történő foglalásait a rendszerében nyilvántartja és ésszerűen elvárható intézkedéseket tesz azért, hogy a Honlap útján a Partner részére érkezett foglalásokat adattovábbítással eljuttatja Partnerhez a Partner által megadott elérhetőségre, amennyiben az technikailag automatizáltan elvégezhető. Felek minden esetben a Szolgáltató rendszerében nyilvántartott foglalásokat tekintik hitelesnek és irányadónak, Szolgáltató felelősségét az adattovábbítás elmaradásáért (e-mail, SMS üzenet) teljes körben kizárják.

Ezen adattovábbításon túl a Szolgáltató nem vesz részt a Partner és annak Ügyfele közötti üzleti folyamatban, azonban minőségellenőrzési rendszerén keresztül jogosult felügyelni a megkeresések, foglalások, árak szerződéses teljesítését. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy Partner nem a Felek viszonyára vonatkozó szabályok, illetve a foglalásban megadott információk alapján végzi tevékenységét, a Szolgáltató jogosult a Partnert figyelmeztetni és felhívni a szerződésszerű teljesítésre. Amennyiben Partner a második figyelmeztetést követően sem szerződésszerűen teljesít az Ügyfelek, illetve a Szolgáltató irányába, úgy Szolgáltató jogosult Partner részére nyújtott szolgáltatását felfüggeszteni, vagy a Szerződést felmondani.

2.5 A Szolgáltató maga biztosítja a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges szellemi és technikai erőforrásokat. A Szolgáltató a Szerződés teljesítéséhez jogosult a Partner külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozót/teljesítési segédet igénybe venni.

2.6 A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, adatvesztésért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Honlap meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okoz. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Szolgáltató törekszik a folyamatos működésre, de leállás esetén nem vállal felelősséget a foglalási rendszer ideiglenes üzemhibájáért. Ilyenkor azonban a Szolgáltató minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, azonban rögzíti Szolgáltató, hogy a honlap rendelkezésre állása (SLA) 99,4%.

2.7 A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal felelősséget az információ (adat) késéséért, pontosságáért vagy elvesztéséért különösen olyan esetben, amikor Szolgáltató saját rendszere Partner által megadott rendszerrel kerül technikailag összekötésre, vagy harmadik személy rendszerének igénybevétele útján valósul meg. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy a Partner által megadott adatok félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató éves szinten összesen a honlapján legalább 5 munkanappal korábban történő értesítés mellett a fenti SLA-n kívül maximum 200 óra karbantartási időszakot alkalmaz, mely munkanapra is eshet. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokat és/vagy a Honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, átalakítsa, vagy módosítsa.

2.8. A Szolgáltató, illetőleg a pénztári kártyával történő zárolás esetén a Pénztár nem vállal semmilyen felelősséget a Honlapon Partner által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, és szolgáltatásokkal kapcsolatban, így különösen a harmadik személyektől beszerzett információk, tartalmak, szolgáltatások tekintetében. Szolgáltató kizárólag az első feltöltés idején ellenőrzi a Partner orvosait a nyilvános hatósági nyilvántartásban. A szolgáltatást a Partner kizárólag saját felelősségére használja. Partner kötelezettsége, hogy saját rendszereinek megfelelő védelme, az adatvesztések elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

2.9. Szolgáltató nem köteles törölni azon páciensvéleményeket, amelyek részletesek, hiteles leírást, jogosnak tűnő kritikákat tartalmaznak. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ezen tartalmakat saját szabályai szerint moderálja.

2.10. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem kizárólag Magyarország területére irányul, azzal, hogy a pénztári kártyával kizárólag Magyarország területén nyújtott a jelen ÁSZF alapvető fogalmai szerinti Ellátás/konzultáció vehető igénybe.

2.11. A Szolgáltató nem avatkozik bele a Partner és Ügyfél közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Partner mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

2.12. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen Partner ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a Partnerrel kötött Egyedi Szolgáltatási Szerződést, és törölje a szabálytalan tevékenységet folytató Partner fiókját.

2.13. A Partner teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Partner tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

2.14. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Partner ÁSZF-ben foglaltak betartásával – a Partnerek előzetes tájékoztatását követően – megszüntesse.

2.15. A Ptk. 6:278. § (2) bekezdése alapján Szolgáltató tájékoztatja Partnert a jogszabályoktól lényegesen eltérő és a Felek között korábban alkalmazott feltételektől eltérő általános szerződési feltételről:

Partner (egészségügyi ellátó) a videós vagy telefonos konzultáció kapcsán az alábbiak szerint nyilatkozik:

1. A telemedicina szolgáltatások, ezzel együtt a telefonos vagy online konzultáció fizetési módját Partner határozza meg, amelynek módja átutalásos fizetés. A fizetésről és a konzultáció részleteiről foglalás visszaigazolással együtt tájékoztatást ad Szolgáltató e-mailben vagy közvetlenül a Partner (Klinika) felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot. 

2. Az ellátás/konzultáció igénybevételét megelőzően szükséges a konzultáció díjának/összegének átutalása/kiegyenlítése a Partner részére.  A konzultációról a Partner számlát állít ki, melyhez a szükséges számlázási adatokat közvetlenül Felhasználótól gyűjti be.

3. Partner szavatol, hogy szakorvosi tevékenysége megfelel a hatályos jogi szabályozásnak.

4. Partner határozza meg a személyes jelenlétet nem igénylő, online konzultáció technikai követelményeit/feltételeit. 

5. A konzultációról a Partner által készítendő dokumentáció megküldésének módját Partner közvetlenül Felhasználóval egyezteti a videós vagy telefonos konzultáción.

honlap felületén megjelenített Partnernél a jelen pont szerint igénybe vett szakorvosi konzultáció megvalósulásért vagy bármilyen ellátásért, annak elmaradásáért vagy technikai, fizetési vagy dokumentációs problémáért Szolgáltató felelősségét teljes mértékben kizárja.

Partner a jelen 2.15. pontban foglalt általános szerződési feltételt külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.


3. Partner kötelezettségei és felelőssége

3.1 A Partner köteles a Szolgáltató részére határidőben megfizetni az adott Szerződéshez kapcsolódó mindenkor hatályos Díjlevélben meghatározott díjakat, ideértve az esetlegesen alkalmazandó adókat vagy más, az ÁSZF alapján felszámított fizetési kötelezettséget is.

3.2 A Partner felelős az Adatbázisban feltüntetett adatai és az általa megadott összes információ valóságtartalmáért és teljességéért és szavatolja, hogy a Szerződésben és az Adatbázisban feltüntetett adatok helyesek és teljesek. A megadott adatokkal és információval kapcsolatos, harmadik személy által támasztott minden igény (kötelezettség, költség) a Partnert terheli. Amennyiben a Partner által megadott adatok, vagy információk miatt harmadik személy a Szolgáltatóval szemben lépne fel, úgy Partner köteles Szolgáltatót ezen harmadik személy bármely igénye alól mentesíteni, Szolgáltató esetleges kárát megtéríteni.

3.3 A Partner kötelezettsége a szabad időpontjainak és az általa alkalmazott orvosi kezelési díjainak naprakész kezelése. A Partner köteles a Szolgáltató által a Szerződés alapján közvetített foglalásokat fogadni az előre megadott (szabad időpont és orvosi kezelési díj) feltételekkel.

3.4 Ha valamilyen elháríthatatlan körülmény (pl. munkaképtelenséget okozó betegség) miatt a Partner nem tudja biztosítani az Ügyfél által lefoglalt időpontot, köteles az Ügyfelet megfelelő időben értesíteni és a Honlapon keresztül új időpontot egyeztetni.

3.5 Javasoljuk, hogy a Partner legalább heti 3 (három) lefoglalható rendelési időpontot biztosítson a Honlapon keresztül, ellenkező esetben az együttműködés sikertelen lehet.

3.6 Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban történt változásokat az Adatbázisban 3 (három) munkanapon belül frissíti a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületen. Az adatközlés elmulasztásából eredő felelősség a Partnert terheli.

3.7 Partner köteles folyamatosan együttműködni a Szolgáltatóval a Szolgáltató Szerződés szerinti szolgáltatásainak teljesítése és a Szerződés céljainak megvalósítása során. Partner köteles rendszereit, így különösen naptárát megfelelő módon karbantartani, rendszeresen frissíteni, a Szolgáltatás folyamatosságát – így különösen a foglalások saját rendszereiben való regisztrálását – ellenőrizni, és amennyiben eltérést észlel a Szolgáltató rendszerében nyilvántartott foglalások és a saját rendszereiben tárolt foglalások között, azt a Szolgáltató felé a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül jelezni. Előzőekre tekintettel Partner semmilyen körülmények között nem jogosult Szolgáltatót az időpontok kapcsán saját rendszerében keletkezett esetleges összeütközések, hibás, vagy hiányos rögzítések miatt felelőssé tenni az Ügyfelek irányába. Partner egyebekben is úgy köteles eljárni, hogy ne sértse a Szolgáltató jogos gazdasági érdekeit, a Szolgáltató, továbbá annak vezető tisztségviselőinek, alkalmazottainak vagy tulajdonosainak jó hírnevét ne csorbítsa, tevékenységüket, üzleti lehetőségeit ne nehezítse, akadályozza. 

3.8 Az „Online naptár beillesztés (Partner) saját weboldalba” alkalmazás esetén a Partner jogosult a Partner honlap nyitóoldalán vagy a Partner honlap más, könnyen elérhető aloldalán a Honlapra mutató linket elhelyezni. Az „Online naptár beillesztés (Partner) saját weboldalba” alkalmazása esetén a Partner honlapra a Partner ÁSZF 3.2 pontja megfelelően alkalmazandó.

3.9 Az „értékelések beillesztése (Partner) saját weboldalba” alkalmazás esetén a Partner jogosult a Partner honlap nyitóoldalán vagy a Partner honlap más, könnyen elérhető aloldalán a Honlapra mutató linket elhelyezni. Az „értékelések beillesztése Partner saját weboldalba” alkalmazása esetén a Szolgáltató jogosult a Partner szolgáltatásainak igénybevételét követően az Ügyfeleknek véleménykérő felmérést küldeni, és az Ügyfelek bármely értékelését közzétenni, ami a Partner weboldalán is megjelenik. 

3.10 Ha a Partner a naptárát úgy frissíti, hogy ún. naptárösszekötést vesz igénybe (ami a Honlap és pl. Google Naptár, vagy egyéb egészségügyi naptár modulok közötti automatikus időpontbejegyzés cserére ad lehetőséget), Szolgáltató nem vállal felelősséget az ebben az esetben történő adatvesztésért, a naptár bejegyzés frissítési hibájából eredő károkért, tekintettel arra, hogy az adatvesztés harmadik fel aktivitására vezethető vissza. 

3.11 Partner köteles biztosítani és kizárólagosan felel azért, hogy az általa igénybe vett közreműködő személyekkel kapcsolatos bármely a Honlapon közzétételre kerülő adat (így különösen a személyes adatnak minősülő adatok), információ a Szerződés teljes ideje alatt pontos, egyértelmű legyen, és az jogszerűen kerüljön közzétételre. Partner kizárólagosan felel továbbá azért, hogy a Honlapon az általa rendelkezésre bocsátott arculati elemek (így például fényképek, logók, védjegyek stb.) közzétételére, felhasználására jogosult, ennek megsértése esetén a Szolgáltatót bármely jogkövetkezmény alól mentesíti, a Szolgáltatót ért károkat megtéríti.

3.12. A Partner engedélyezi, hogy Szolgáltató a nevét, kereskedelmi nevét, logóját, védjegyét a saját weboldalán, mobil alkalmazásában, valamint marketing célú anyagaiban feltüntethesse. A Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül a Partner nem jogosult a Szolgáltató nevét, kereskedelmi nevét, logóját vagy védjegyét saját weboldalán, mobil alkalmazásában, valamint marketing célú anyagaiban feltüntetni. Előzetes hozzájárulást Partner az office@foglaljorvost.hu címen kérhet.

3.13. A Partner kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik személyekkel kötött szerződéseinek megsértését, és a jelen megállapodás megkötésének időpontjában nincs tudomása olyan adatról, tényről, amely szerint a jelen megállapodás megkötése és teljesítése más, harmadik személy jogát vagy jogos érdekeit sértené. 

3.14. A Partner kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségei biztosításához szükséges engedélyekkel, hozzájárulásokkal és egyéb feltételekkel rendelkezik, és a jelen megállapodás feltételeit, jellegét teljeskörűen megismerte és elfogadja.

3.15. A Partner mindezeken túl kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit előzetesen megismerte, annak feltételeivel, illetve a későbbiekben annak teljesítésével kapcsolatban nem támaszt igényt, kifogást a Szolgáltatóval szemben.


4. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

4.1. Árak

4.1.1. Egyedi szerződés jutalékfizetéssel

Partner és Szolgáltató egyedi írásos megállapodásban rendezi a jelen Partner ÁSZF 4. pontjától eltérő fizetési konstrukcióra vonatkozó szolgáltatási szerződését. Az ezen szerződésben nem szereplő feltételekre a mindenkor hatályos Partner ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Forgalmi jutalékra nem jogosult Szolgáltató, ha a lenti határidőben jelzi – az igazolt Szolgáltatói rendszerhiba és annak Szolgáltató felé történő e-mailes jelzése esetének idejét kivéve – Szolgáltató részére (doktoradminban „nem jelent meg” státusz állítással), hogy az ellátás igénybevételre nem került: az Ügyfél nem jelent meg. Ha Partner státusz állítása a lefoglalt időpontot követő hónap 5. naptári napon túl történik, vagy elmarad, vagy az ellátás a Partner által lemondásra kerül, úgy Szolgáltató a forgalmi jutalékra jogosult. A fenti határidő jogvesztő, azaz semmilyen igénnyel nem élhetnek Felek egymás irányában ezt követően.

Ugyanígy jóváhagyólag tudomásul veszi Partner, hogy kizárólag a Szolgáltató felületén történő Páciens általi időpont módosítást és lemondást vesz figyelembe a jutalék számításnál, és minden hónapban szúrópróba szerűen valamennyi Partner Pácienseit nyilatkoztatja a lemondásról.

Fentieket a Felek egyedileg is megtárgyalták, és Partner külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja, hogy a fentiek lényegesen eltérnek a szokásos szerződési gyakorlattól, és eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől.

4.1.2. Általános szabályok, Díjlevél

A Partner az Adatbázisban való megjelenésért és azon keresztül keletkezett foglalásokért Fix partneri díjat fizet az esetleges ingyenes foglalásokat követően, melynek mértékét az Egyedi Szolgáltatási Szerződés mellékletét képező Díjlevél tartalmazza, melyet Szolgáltató a szerződés megkötése előtt e-mailen bocsát Partner rendelkezésére. A számlázás előre és 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel történik a Díjlevél szerint.

4.2. A Szolgáltató a Szerződés szerinti szolgáltatásainak díját jogosult egyoldalúan módosítani és e-mail útján közölni a Partnerrel az új Díjlevél hatályba lépését a tárgyhót megelőző hónap tizenötödik napjáig.

4.2.1. Továbbá a Szolgáltató Szerződés szerinti szolgáltatásainak díját jogosult legfeljebb évente 2 alkalommal egyoldalúan módosítani a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett infláció mértékével. Ezen ármódosításról Partnert az új Díjlevél hatályba lépéséről a tárgyhót megelőző hónap tizenötödik napjáig e-mailben tájékoztatja a Szolgáltató.

4.2.2. Amennyiben az új Díjlevél a Partner által a közléskor igénybe vett szolgáltatások tekintetében megemelt díjtételeket tartalmaz (de ide nem értve az alkalmazandó általános forgalmi adó módosulásából vagy más adó, illeték, vagy a szolgáltatásra, a Szolgáltatóra vagy ezek tekintetében kivetett egyéb elnevezéssel illetett fizetési kötelezettségből vagy ennek áthárításából fakadó árváltozást), a Partner a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül jogosult e-mail útján visszautasítani az árváltozást.

4.2.3. Ha a Partner az árváltozást a 4.2.2. pont szerint nem utasítja vissza, az új Díjlevél alkalmazandó a Szerződésre az új Díjlevélen jelzett időponttól;

4.2.4. Ha a Partner az árváltozást a 4.2.2. pont szerint visszautasítja, az új Díjlevél nem válik a Szerződés részévé, ugyanakkor a Szolgáltató jogosult a Szerződést 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel írásban megszüntetni.

4.3. Amennyiben a számlázást megelőző hónapban az igénybe vett szolgáltatásokban változás történt (plusz szolgáltatások igénylése, foglalások számában történt változás), a következő havi díjat Szolgáltató automatikusan már a következő, Díjlevélben megfogalmazott, csomagár szerint számlázza. A tárgyhavi foglalás számot Szolgáltató a Partner számlázási e-mailcímére kizárólag abban az esetben küldi meg a tárgyhó utolsó munkanapján, és az alkalmazandó díjcsomagról is tájékoztatja Partnert, amennyiben a jelen pontban szereplő változás bekövetkezik.

4.4. Amennyiben a Szerződés az abban meghatározott hónapforduló előtt szűnik meg, a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatási díj, vagy annak időarányos része visszafizetésére, illetve tört hónap esetén a hónapra előzetesen kifizetett díj időarányos visszatérítésére sem köteles.

4.5. A szolgáltatás díja után a Szolgáltató a mindenkori jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adót és - ha alkalmazandó a Szolgáltató tekintetében akkor - további egyéb adót és bármilyen elnevezés alatt kivetett más fizetési kötelezettséget számol fel (háríthat tovább). Ezen további felszámítás és továbbhárítás nem igényel külön értesítést és elfogadást a Partner részéről, de a Szolgáltató a kiállított számlán külön feltünteti ezen tételeket. Felek megállapodnak és Partner, mint számlabefogadó beleegyezik, hogy a számla formája elektronikus számla, melyet e-mailben kap meg.

4.6. Honlapon elérhető orvosok száma az adott klinikánál 

Orvos szám csökkentés: az adott havi előreszámlázást megelőző munkanapig van lehetőség jelezni a Szolgáltató felé e-mailben. Az aktuális számla kiküldését követően ezen okból sztornózásra nincs lehetőség, a számlázáskori magasabb orvosszám a mérvadó a tárgyhavi díj alapja.

Orvos szám növelés: törthavi, további extra számla kerül kiállításra az érintett többlet orvosokra jutó többletköltségről.

4.7. A Partner késedelmes fizetése esetén Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást szüneteltetni. Amennyiben a Partner a Szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a késedelembe esés időpontjától a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összegével megegyező mértékű késedelmi kamatra. Szolgáltató jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (behajtási költségátalány) is.

4.8. Késedelmes számlafizetés vagy a Szerződésből eredő bármely más kötelezettségének megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Partner letiltására a késedelembe esés napjának 0:00 órájától. A Partner letiltása esetén, annak időtartama alatt a Szolgáltató jogosult a Szerződés szerint bármely szolgáltatása nyújtását felfüggeszteni, azaz a letiltás időtartama alatt a Szolgáltató a Szerződés szerinti szolgáltatások nyújtására a Partner részére nem köteles. Amennyiben Partner a késedelembe esést követően valamennyi tartozását igazoltan rendezi Szolgáltató felé, úgy Szolgáltató 5 munkanapon belül a szolgáltatásokat ismét aktiválja. A letiltás időtartamára a Szolgáltató szolgáltatási díjra jogosult. 

Szolgáltató a szolgáltatások visszaaktiválásáért díjat számíthat fel, melyet Partner következő havi számlájában terhel. A visszaaktiválási díj mértéke a Partner utolsó havidíjának (extra szolgáltatások nélkül) 20%-a, de minimum 20.000,-Ft +ÁFA.

4.9. A Díjlevélben szereplő csomagnál kisebb csomagra váltani nem lehet, kizárólag a Felek írásos (ideértve a Felek által visszaigazolt e-maileket is) szerződésmódosítása esetén.

4.10.  Szolgáltatás szüneteltetése: ha Partner nem kíván a felmondás jogával élni – leghamarabb a szerződéskötést követő 12. hónap leteltével - jogosult kérelmezni Szolgáltatótól naptári évente egy alkalommal, legfeljebb egybefüggő 2 hónapra a Szolgáltatás díjmentes szüneteltetését.

4.11.  Fenntartási díj: ha Partner nem kíván a felmondás jogával élni, a 4.10. pontban foglalt szolgáltatás szüneteltetését kimerítve vagy a szerződés hatálybalépését követően bármikor jogosult kérelmezni Szolgáltatótól a szerződés hatályának fenntartása mellett a szolgáltatás szüneteltetését díjfizetés ellenében. Ez esetben az adott Partner által a Szolgáltató honlapján megjelenített orvos naptárak időpontfoglalási lehetőség nélkül továbbra is láthatóak lesznek az Ügyfelek számára, doktoradmin fiókját megtekintés céljából továbbra is elérheti.

szerződött létszám

díj

4 főig

6.990 Ft+ÁFA

5 főtől

9.990 Ft+ÁFA

A fenntartási díj megfizetésére a jelen Partner ÁSZF-ben foglalt feltételek az irányadóak. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fenntartási díjtól eltekintsen.

5. Egyedi, kiegészítő szolgáltatások igénybevétele

5.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy (adott esetben egyedi) szolgáltatásait egyedi megállapodások szerint (csomagár, mennyiségi kedvezmény stb.) különböző díjért, áron/árakon, feltételekkel is hozzáférhetővé tegye, amelyek részleteit a Díjlevél nem tartalmazza. A Szolgáltató a Partnernek lehetőséget biztosít az alapmegjelenésen felüli, egyedi, kiegészítő szolgáltatások igénybevételére (pl. kiemelt megjelenés, akciók stb.). Az elérhető aktuális kiegészítő szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partner számára külön díj ellenében biztosítja. Ezen szolgáltatásokat a Partner egyedi megrendelés alapján veheti igénybe.

Jelen Partner ÁSZF tiltja a Partnerek, vagy más hirdetők számára, hogy hirdetéseiket egyénekkel vagy embercsoportokkal szembeni diszkriminációra használják. A hirdetés akkor tekinthető diszkriminatívnak, ha megtagadja lehetőségek kihasználását valamely egyének vagy embercsoportok számára bizonyos személyes adottságok – például faji vagy nemzetiségi hovatartozás, származás, vallás, életkor, nem, nemi irányultság, nemi identitás, családi állapot, fogyatékosság, illetve egészségi vagy genetikai probléma – alapján.

5.2. „Főoldali kiemelés” szolgáltatás:

Partnernek a szakterületi kiemelés mellett lehetőség van a főoldalon (is) megjelenni, amennyiben az Ügyfél asztali számítógépén vagy okostelefonon látogatja meg a weboldalt. Szolgáltató tájékoztatja Partnereit, hogy a „Főoldali kiemelés” szolgáltatás okostelefonon orvosonként váltakozva, egy kijelzőn egy orvost jelenít meg.

A főoldali kiemelés (8 db hely) közvetlen a szakterületek alatt a "népszerű orvosok" szekcióban jelennek meg. Szolgáltató jogosult ezt a darabszámot indoklás nélkül csökkenteni vagy növelni.

Szolgáltató rögzíti, hogy az alapmegjelenésen felüli, „Főoldali kiemelés” szolgáltatás igénybevételére minden Partnernek havonta egy előre meghatározott és nem változtatható orvos személye tekintetében lehetőséget biztosít az alábbi szempontok figyelembevételével, ezért ezeknek az igénybevétele nem minősül a többi, az alapmegjelenésen felüli, egyedi, kiegészítő szolgáltatásokat nem igénybevevő Partnerekkel szemben előnytelen, illetve jogtalan haszonszerzésnek, diszkriminációnak.

 1. Klinikánként csupán 1 főoldali kiemelés vásárolható adott hónapra.

 2. A kiemelt helyek korlátozott számban elérhetőek, a kiemeltek sorrendje véletlenszerű.

 3. A főoldali kiemelés kizárólag a Partner orvos profiljához beállított képpel lehetséges.

 4. A főoldali kiemelés az adott Partner orvos adatlapjára linkel, ahol az összes rendelési helyszíne/hozzá tartozó naptár megtalálható.

 5. Egy Partner orvos egyidőben egyszer tud főoldali kiemelt lenni. A félreértések elkerülése érdekében Szolgáltató rögzíti, hogy az előzetesen megjelölt orvos személye nem változtatható meg.

 6. A számlázás a havidíjjal együtt tárgyhó elején történik.

 7. A főoldali kiemelés szolgáltatás díjazása mindig egy naptári hónapra szól.

 8. Az orvos személyének megváltoztatása csak több havi főoldali kiemelés egyidejű vásárlása esetén az egész hónapra vonatkozóan a tárgyhót megelőző hónap utolsó munkanapjáig lehetséges.

A szolgáltatás az office@foglaljorvost.hu címen rendelhető meg.

5.3. „Szakterületi kiemelés” szolgáltatás:

Szolgáltató rögzíti, hogy a szakterületi listában (pl.: bőrgyógyászat) alapmegjelenésen felüli, egyedi, kiegészítő szolgáltatások igénybevételére minden Partnernek lehetősége van. Ezen megjelenítés módja: a szakterületi találati listában a jelen ÁSZF 5.4. pontja szerinti kiemelés extra szolgáltatás alatt, de a jelen pont szerinti kiemelést nem vásárló Partnerek előtti megjelenítés plusz a fotón „Kiemelt” felirat. Ezen szolgáltatás igénybevétele nem minősül a többi, az alapmegjelenésen felüli, egyedi, kiegészítő szolgáltatásokat nem igénybevevő Partnerekkel szemben előnytelen, illetve jogtalan haszonszerzésnek, diszkriminációnak. Az adott kiemelés havonta előre meghatározott és nem változtatható orvos személye tekintetében a Szolgáltató lehetőséget biztosít az alábbi szempontok figyelembevételével a szolgáltatásra:

 1. Pozíció: A kiemelt orvosok között elfoglalt pozíciót az határozza meg, hogy a leendő páciens számára hány szabad időpont foglalható az érintett orvosnál a következő 7 napra (asztali számítógép - aktuális nap + 6 nap), illetve az aktuális napra (okostelefon). Szolgáltató rögzíti, hogy ez egy automatikus rendezés, melyet nincs lehetősége befolyásolni.

 2. Helyek száma: max. 30 db / szakterület, de a Szolgáltató jogosult ezt a darabszámot indoklás nélkül csökkenteni vagy növelni adott szakterületeknél.

 3. Vásárolt szakterületi kiemelések száma: Szolgáltató rögzíti, hogy egy orvos csak 2 klinikával lehet kiemelt és 1 klinika szakterületenként csak 4 kiemelést vásárolhat.

 4. A szakterületi kiemeltek meghatározása: Partnernek a tárgyhót megelőző hónap első napjától annak utolsó munkanapjáig van lehetőség jelezheti a „Szakterületi kiemelési” igényét Szolgáltató e-mail címén. Mindig csak a következő hónapra lehet kiemelést vásárolni mely kizárólag az adott előre megjelölt orvosra szól egész hónapra vonatkozóan. A félreértések elkerülése érdekében Szolgáltató rögzíti, hogy az előzetesen megjelölt orvos személye nem változtatható meg. Az orvos személyének megváltoztatása csak több havi szakterületi kiemelés egyidejű vásárlása esetén az egész hónapra vonatkozóan a tárgyhót megelőző hónap utolsó munkanapjáig lehetséges. Szolgáltató a helyeket a maximum darabszámig a jelentkezések sorrendjében osztja ki a Szolgáltató e-mail címére beérkező elektronikus levél (másodperc pontosságú) dátuma alapján.

A szolgáltatás az office@foglaljorvost.hu címen rendelhető meg.

5.4. „Szakterületi kiemelés extra” szolgáltatás:

Szolgáltató rögzíti, hogy az alapmegjelenésen felüli, egyedi, kiegészítő szolgáltatások igénybevételére minden Partnernek lehetőséget biztosít az alábbi szempontok figyelembevételével, ezért ezeknek az igénybevétele nem minősül a többi, az alapmegjelenésen felüli, egyedi, kiegészítő szolgáltatásokat nem igénybevevő Partnerekkel szemben előnytelen, illetve jogtalan haszonszerzésnek, diszkriminációnak. Ezen megjelenítés módja: a szakterületi találati lista felett váltakozva (automatikus lapozással, asztali számítógépen egyszerre kettő, okostelefonon egy képernyőn egy megjelenítéssel).

 1. Pozíció: A találati lista felett (pl.: bőrgyógyászat) a „Szakterületi kiemelés extra” sávban megjelenített orvosok között elfoglalt pozíciót a véletlenszerűség elve határozza meg.

 2. Helyek száma: max. 10 db / szakterület, de a Szolgáltató jogosult ezt a darabszámot indoklás nélkül csökkenteni vagy növelni adott szakterületeknél.

 3. Szakterületi kiemelés extra szolgáltatás száma: Szolgáltató rögzíti, hogy egy orvos csak 2 klinikával veheti igénybe ezt a szolgáltatást és 1 klinika szakterületenként csak 4 „Szakterületi kiemelés extra” szolgáltatást vásárolhat.

 4. A szolgáltatással érintett személy meghatározása: Partnernek a tárgyhót megelőző hónap első napjától annak utolsó munkanapjáig van lehetősége jelezni a szakterületi kiemelés extra szolgáltatás iránti igényét Szolgáltató e-mail címén. Mindig csak a következő hónapra lehet kiemelést vásárolni  mely kizárólag az adott előre megjelölt orvosra szól egész hónapra vonatkozóan. Az orvos személyének megváltoztatása csak több havi „Szakterületi kiemelés extra” szolgáltatás egyidejű vásárlása esetén az egész hónapra vonatkozóan a tárgyhót megelőző hónap utolsó munkanapjáig lehetséges. Szolgáltató a helyeket a maximum darabszámig a jelentkezések sorrendjében osztja ki a Szolgáltató e-mail címére beérkező elektronikus levél (másodperc pontosságú) dátuma alapján.

A szolgáltatás az office@foglaljorvost.hu címen rendelhető meg.

5.5. „SMS értesítés” extra szolgáltatás:

Szolgáltató tájékoztatja Partnert, hogy amennyiben az adott Partner orvos páciensei (Szolgáltató felületen nem regisztrált felhasználók) telefonon, illetve személyesen is foglalnak időpontot a Partnerhez, és ezek a foglalások a Szolgáltató által biztosított doktoradmin felületén rögzítésre kerülnek, úgy az időpontról nem kap emlékeztetőt a páciens, ezzel növelve a találkozón meg nem jelenés kockázatát.

Szolgáltató Partnernek a doktoradmin felületen lehetőséget nyújt foglalást rögzíteni, melyről Partner páciense automatikus emlékeztető SMS-t kaphat a Partner által megadott telefonszámra (amennyiben Partner helyesen tölti ki a foglaláshoz a páciens telefonszáma mezőt).

Továbbá Szolgáltató az sms értesítés extra szolgáltatást igénylőknek ingyenesen lehetőséget nyújt, hogy a Partner is értesülhessen a fent rögzített foglalásokról.

Szolgáltató rögzíti, hogy „SMS értesítés” extra szolgáltatás igénybevételére minden Partnernek lehetőséget biztosít az alábbi szempontok figyelembevételével:

 1. A számlázás a havidíjjal együtt tárgyhó elején történik.

 2. Az SMS értesítés extra szolgáltatás díjazása mindig egy naptári hónapra szól, de határozatlan időre igényelhető (minimum 1 hónap).

 3. Szolgáltató rögzíti, hogy az elgépelt vagy helytelen formátumban beírt páciens telefonszámok okán nem kézbesített sms üzenetekért felelősséget nem vállal.

 4. Az adott szerződött Partnerhez (cég) tartozó kliniká(ko)n belül bármennyi orvosra kérheti a szolgáltatást, de az adott hónapra választott orvosok személye hónap közben nem változtatható.

 5. Az árazás orvos darabáron történik.

A szolgáltatás az office@foglaljorvost.hu címen rendelhető meg. 

5.6. „Kedvezményes időpontfoglalás biztosítása (Last Minute funkció)” szolgáltatás:

Szolgáltató tájékoztatja Partnert, hogy minden szakterület és szolgáltatás keretében – melyet a Partner választása szerint biztosítani kíván - Ügyfelek részére kedvezményes foglalást is biztosíthat, melynek során az Ügyfél a kedvezményes időpontokat bannerrel és eltérő színnel/kiemeléssel megkülönböztetve látja a találati listákban.

5.6.1. Megrendelés menete

A szolgáltatás az office@foglaljorvost.hu címen rendelhető meg legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap utolsó munkanapjáig.

A szolgáltatás díja egy összegben egész hónapra előre fizetendő, mely a szolgáltatás funkcióját biztosítja Partner számára és független attól, hogy Partner igénybe vette-e a szolgáltatást. A számlázás a havidíjjal együtt tárgyhó elején történik.

A szolgáltatás aktiválásához szükséges, hogy a helyszíni ár (kezelési díj) beállításra kerüljön. A Partner kötelezettsége az általa alkalmazott orvosi kezelési díjainak naprakész kezelése. Ennek elmulasztásából eredő bármely kárért való felelősségét a Szolgáltató kizárja. 

A fentiek alapján Szolgáltató legkésőbb a tárgyhó első munkanapján elérhetővé teszi a szolgáltatást Partner részére.

A Kedvezményes időpontfoglalás biztosítása díjazása mindig egy naptári hónapra szól, de határozatlan időre igényelhető (minimum 1 hónap).

A Kedvezményes időpontfoglalás felhasználók részére történő aktiválása és beállítása a Partner feladata, melyet a sikeres megrendelést követően tud megtenni a doktoradminban fiókjában. A kedvezményes időpontfoglalás funkció „Last minute” néven található a „Szolgáltatások” menüpontban.

Szolgáltató rögzíti, hogy „Kedvezményes időpontfoglalás biztosítása” extra szolgáltatás igénybevételére minden Partnernek lehetőséget biztosít az alábbi szempontok figyelembevételével:

 1. Az adott szerződött Partnerhez tartozó kliniká(ko)n belül bármennyi orvosra kérheti a szolgáltatást, de az adott hónapra választott orvosok személye hónap közben nem változtatható.

 2. Az árazás orvos darabáron történik.

 3. Partner számára doktor adminból állíthatóak az alábbiak: aktív/inaktív kedvezményes időpont funkció; hány órával az időpont kezdete előtt válik kedvezményessé az időpont: 1-2-3-4-8-12-24 óra. Partner rögzíti a kedvezmény %-ot (10-15-20-25-30-40-50-60-70-80-90). Egyedi értékeket nem választhat egyik esetben sem.

 4. A kedvezményes időpontok megjelenésének értéke (mennyivel az időpont kezdete előtt válik az kedvezményesen foglalhatóvá) nem lehet kisebb vagy egyenlő az „ennyi óra múlva lehet foglalni” funkció aktuális értékénél.

 5. Partner doktor adminban, illetve a foglalás visszaigazoló e-mailekben is tájékoztatást kap, hogy milyen kedvezménnyel foglalta a Felhasználó az adott időpontot.

 6. Partner nem köteles a helyszínen igénybe vett további ellátásokra a kedvezményt nyújtani.

 7. Partner köteles Ügyfél felé a szolgáltatással igénybe vett kedvezményes áron nyújtani az ellátást.

 8. Felhasználó által az időpont módosításával, lemondásával, az ellátásról való késéssel és a meg nem jelenéssel az érintett kedvezmény véglegesen elvész, törlődik, az más időpontra nem érvényesíthető.

 9. A felhasználó által kedvezményesen lefoglalt időpont esetében a kedvezmény mértékére nincs hatással a foglalást követő Partner általi kedvezmény mérték módosítás. A felhasználót a foglalás pillanatában érvényes kedvezmény mérték illeti.

Partner fentiektől az érintett Ügyfél előnyére eltérhet, mely nem a Szolgáltató hatáskörébe tartozik, az az ellátást nyújtó Partner egyedi döntése.


6. Bankkártyával vásárolt voucher és pénztári kártyával történő zárolás

6.1. Bankkártyával vásárolt voucher

6.1.1. A Partner egycélú utalványokat (továbbiakban: „voucher”) ad el Ügyfél részére konkrét klinika konkrét orvosának konkrét szolgáltatására (át nem ruházhatóan) Szolgáltató weboldalán keresztül bankkártyás fizetéssel az Ügyfél általi időpontfoglalással egybekötve. Az Ügyfél által megvásárolt vouchert a Partner adott klinikájának adott orvosaihoz adott egészségügyi szolgáltatásra (melyek ÁFA mentesek) lehet felhasználni. Szolgáltató a vouchert egyedi azonosítóval látja el, mely a Partner doktoradmin fiókja mellett a Partner vonatkozó Szerződésében megjelölt kapcsolattartójának küldött e-mailben is megtalálható és Ügyfél részére is megküldésre kerül e-mail üzenetben. 

6.1.2. Szolgáltató vocher vásárlás esetén a SimplePay biztonságos online bankkártyás fizetési megoldást nyújtja az Ügyfeleknek időpontfoglalással egyidejűleg, amennyiben hatályos „Szolgáltatási szerződés kiegészítés bankkártyával vásárolt voucher elfogadására” áll fent a Partner és Szolgáltató között. A szerződés kiegészítésen kívül a mindenkor hatályos Partner ÁSZF és Szerződés alkalmazandó a jogviszonyra.

6.1.3.A SimplePay szolgáltatás és fizetési rendszer nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül MNB engedélyköteles szolgáltatásnak. A SimplePay elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud az Ügyfél bankkártyával fizetni. SimplePay rendszer üzemeltetője és a SimplePay szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.). 

6.1.4. A Voucher érvényessége, és az időpont módosítása

6.1.4.1. Az Ügyfél által megvásárolt voucher az első lefoglalt időponttól számított 30 naptári napig érvényes (beváltás határideje), mely a voucheren feltüntetésre kerül.

6.1.4.2. Partner az ellátást megelőzően bármikor módosíthatja a voucheres foglalás időpontját, ekkor a voucher érvényessége a Partner által foglalt új időpontot követő 30 napra meghosszabbodik, amennyiben az eredeti beváltási határidő ennél korábbi dátum volt. 

6.1.4.3. Az Ügyfél a legfoglalt időpont előtt 24 óráig tudja módosítani az ellátás időpontját, de legfeljebb a voucher érvényességi idején belüli időpontra módosíthatja az ellátás időpontját és használhatja fel a vouchert. A lefoglalt időponthoz képest 24 órán belüli Ügyfél általi módosítás nem lehetséges, még abban az esetben sem, ha az ellátás időpontja korábbi, mint a voucher érvényességi határideje. 

6.1.4.4. Nem számít felhasználásnak, ha az Ügyfél érvényességi időn belül a lefoglalt időpontot módosítja, de a módosítás az érvényességi idő meghosszabbításával nem jár. Az időben nem módosított voucherre a felhasználás szabályai irányadók. 

6.1.5. Beszámítás

6.1.5.1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan a Partner részére fizetendő összeggel szemben beszámítani a Partner lejárt, vagy a kifizetés időpontjáig esedékessé vált pénztartozását.

6.1.5.2. Szolgáltató és Partner megállapodnak, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:49. § alapján a beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek egymással szemben.

6.1.6. Bankkártyával vásárolt voucher szolgáltatás lemondása, megszüntetése

6.1.6.1. A szolgáltatás lemondása

Partner törvényes képviselője útján, illetve a Szerződésben megjelölt kapcsolattartója útján az office@foglaljorvost.hu e-mailcímen lemondhatja a (vagy a teljes klinikára vagy egyes orvosokra vonatkozóan) a szolgáltatást, melyet Szolgáltató a lemondást követő 3 munkanapon belül teljesít, innentől kezdve új voucher vásárlásra nincsen lehetőség azzal, hogy a már kifizetett ellátások esetén az erre vonatkozó szerződéskiegészítés csak a végleges elszámolás napján szűnik meg. Az ekként előre kifizetett ellátásokat a Partner köteles az Ügyfeleknek nyújtani, vagy választása szerint a foglalásokat lemondhatja az erre irányadó szabályok szerint.

6.1.6.2. A szolgáltatás megszüntetése 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a 6. pontban foglalt szolgáltatást egyoldalúan megszüntesse előzetes értesítést követően, továbbá amennyiben igazoltan fél éven belül legalább három Ügyfél által az online fizetéssel rendezett ellátás a Partner részéről meghiúsult.

7. Pénztári kártyával történő zárolás (továbbiakban: pénztári kártya-tranzakció)

7.1. A Honlapon a fizetési mód választó oldalon „Online OTP EP kártyás fizetési mód” választási lehetőség megjelenítéssel szereplő ellátás/konzultáció ellenértéke zárolható pénztári kártyával, és az ellátás/konzultáció igénybevételét követően a Pénztár a számla alapján a Partnernek fizeti meg az ellenértéket. Ilyen esetben a számlát nem kell a Pénztárnak beküldenie a Pénztártagnak.

7.2. Pénztári kártya-tranzakció esetén a Partner – a Szolgáltató útján – a Pénztár által biztosított, biztonságos technológia útján online pénztári kártyás zárolási megoldást nyújtja.

7.3. A pénztári kártya-tranzakció nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül MNB engedélyköteles szolgáltatásnak. A pénztári kártya-tranzakció szolgáltatás elektronikus, 7.1. pont szerinti funkciót biztosító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudja a Pénztártag a pénztári kártyával az igénybeveendő szolgáltatás ellenértékét zárolni. Az API technológia útján történő zárolási rendszer üzemeltetője az a Pénztár. 

7.4. A pénztári kártya-tranzakció szolgáltatásnak a saját, a Pénztártagokra vonatkozó általános felhasználási feltételeit (Pénztári Kártyahasználati Szabályzat) a Pénztár a Szolgáltatótól és a Partnertől függetlenül egyoldalúan módosíthatja.

7.5. A Szolgáltató rendelkezik a Pénztártól való felhatalmazással arra, hogy az ellátást követően a Társaság az egészségügyi, -egyben egészségpénztári- szolgáltató nevében kiállítsa és a Pénztár részére – az elszamolas@otpep.hu e-mail címre – megküldje az elektronikus számlát a www.szamlazz.hu útján pdf formátumban, egyidejűleg a számla másolatot Partner a Pénztártag részére kinyomtatva átadja.

A 7.5. pont szerint Szolgáltató által kiállítandó, a Pénztár nevére szóló elektronikus átutalási fizetési módú számlán – a jogszabályban előírt tartalmi követelményeken túlmenően – közleményként (megjegyzésként) feltüntetésre kerülnek az alábbiak:

A Pénztártag

 1. teljes neve,

 2. pénztári azonosítója (tagsági okiratszáma),

 3. az OTP Egészségkártyával eszközölt tranzakció azonosító/foglalási azonosító,

 4. igénybevett egészségügyi szolgáltatás megnevezése és az ellátást nyújtó orvos neve, továbbá

 5. azt a tájékoztatást, hogy a számlát kiegyenlítés céljából a Pénztár részére az egészségügyi szolgáltató közvetlenül küldi meg, a számlát a Pénztártagnak nem kell a Pénztárnak beküldenie.

7.6. A pénztári kártya-tranzakció menete

7.6.1. A Pénztártag részére az online pénztári kártya-tranzakciós felületen történő zárolással egyidejűleg a Pénztár visszaigazolást küld a felhasználói fiókjához tartozó e-mail címre. Ettől elkülönülve Szolgáltató e-mailben tájékoztatást ad a foglalás részleteiről a Pénztártagnak – amely egyben a lefoglalt időpontban igénybe veendő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultság igazolása is (továbbiakban: Igazolás). Az Igazolás a Pénztártag fiókjában is elérhető a „Foglalásaim” menüben az adott foglalás részleteinél (az Igazolás sorszáma és a foglalás fő adatai). Az e-mail cím pontos, hiánytalan és hibátlan megadása továbbá az e-mail postafiók karbantartása Pénztártag feladata és felelőssége. Pénztártag kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a foglalástól számított 24 órán belül nem kap e-mailt az általa a regisztrációnál megadott e-mail címre, úgy az office@foglaljorvost.hu-ra írt e-mailben tud érdeklődni. Az értesítés kapcsán a Szolgáltató, a Pénztár és Partner felelősségét kizárja a Pénztártagot esetlegesen érő károkért, azzal, hogy minden esetben, ha nem történt ellátás, a zárolást a Pénztártag egyéni egészségszámláján a Pénztár legkésőbb a zárolás megtörténtétől számított 181. napon feloldja.

7.6.2. Időpontmódosítás esetén az új foglalás tekintetében visszaigazoló e-mail kerül kiküldésre, de az Igazolás sorszáma változatlan marad.

7.6.3. A pénztári kártya-tranzakció megtörténtekor a Pénztártag által megadott számlázási adatok később nem módosíthatók, a Pénztár részére a számla (amely elektronikus számla, továbbiakban: a számla) az igénybeveendő szolgáltatás megtörténtét követően kerül kiállításra. A számlát a Pénztár részére a Partner közvetlenül – a Szolgáltató útján – küldi meg, illetve az ellátás helyszínén a számlát papíralapú másolatban a Pénztártag részére átadja a Szolgáltató. Pénztártag köteles a helyszínen ellenőrizni a számla adattartalmát, mivel reklamációnak nincs helye a későbbiekben.

7.7. Az Igazolás felhasználására vonatkozó rendelkezések

7.7.1. Az Igazolást a Pénztártag az ellátást megelőzően bemutatja Partner részére, ezzel felhasználja azt. Az Igazolást tartalmazó e-mailt mobiltelefonról is fel lehet mutatni, nem köteles a Pénztártag papíron kinyomtatott Igazolást/e-mailt átadni. A Pénztártag megkeresi az Igazolást telefonján, és a tranzakció azonosító átadásával a Partner részére egyben fel is használta az Igazolást..

7.7.2. A Pénztártag által eszközölt pénztári kártya-tranzakció (zárolás, azaz foglalás létrehozása) időpontjától számított 160. napon belül használható fel az Igazolás szerinti zárolt összeg, a Pénztártag ezen időszakon belül és ezen időszakon belüli időpontra tudja módosítani az ellátás időpontját. azzal, hogy a Pénztárnak jogszabályi kötelezettsége – amennyiben Partnertől az általa nyújtott ellátásra vonatkozó (vég)számla nem érkezik be Pénztárhoz – a Pénztártag egyéni számláján a zárolt összeg tekintetében a zárolást a 181. napon feloldani, a feloldást követően a zárolt összeg a Pénztártag által szabadon elkölthető összeggé válik.

7.8. Meghiúsult ellátás

7.8.1. A Partner a lefoglalt ellátás kezdőidőpontját megelőzően bármikor módosíthatja a foglalást a pénztári kártya-tranzakció (zárolás, azaz foglalás létrehozása) időpontjától számított 160 napos időtartamon belüli időpontra. Ez a módosítás vagy a Pénztártaggal közösen egyeztetett időpontra történik, vagy Pénztártag szintén ezen időtartamon belüli ellátásra módosíthat.

7.8.2. Amennyiben az Igazoláshoz kapcsolódó, Partner által nyújtandó szolgáltatás nem kerül igénybevételre a foglalás (azaz a pénztári kártya-tranzakció) napjától számított 160 napon belül, a Pénztár az Igazolás szerinti összeg zárolását feloldja a 181. napon. Amennyiben a Partner vagy a Pénztártag a lefoglalt ellátás kezdőidőpontját megelőzően lemondja azt, a Pénztár az Igazolás szerinti összeg zárolását 1 munkanapon belül feloldja, így az egyenleg szabadon felhasználható. Amennyiben a Pénztártag a lefoglalt ellátáson nem jelenik meg, a Pénztár a zárolást legkésőbb a foglalás napját (azaz a zárolást) követő 181. napon feloldja.

7.9. Partner kötelezettségei

A Partner köteles

 1. az Igazolás bemutatásával az abban foglalt ellátás nyújtására,

 2. az ellátást követően a Pénztár részére a FoglaljOrvost doktoradmin felületén az erre a célra létrehozott menüpontban számlát kiállítást kezdeményezni az igénybe vett ellátásról (egészségügyi szolgáltatásról) melyet a Szolgáltató a Partner nevében a Szamlazz.hu rendszer segítségével megtesz és a Partner helyett a Pénztár részére benyújt (figyelemmel a jelen ÁSZF 7.6.3. pontjára is). Amennyiben Partner ezt nem teszi meg, úgy a FoglaljOrvost doktoradmin felülete az érintett ellátás kezdő időpontjától számított 48 órán belül automatikusan „a Pénztártag nem jelent meg az ellátáson” státuszba állítja a találkozó státuszát és ezzel a Pénztári kártyán történő zárolás feloldásra kerül legkésőbb a jelen ÁSZF 7.8.2. szerinti időpontban,

 3. a Pénztártag számára a FoglaljOrvost doktoradmin felületén az erre a célra létrehozott menüpontban a számla kiállítás kezdeményezését követően automatikusan megjelenő számlát kinyomtatva (számla másolatot) a Pénztártagnak átadni,

 4. Amennyiben Pénztártag nem jelenik meg az ellátáson, Partner a FoglaljOrvost doktoradmin felületén erre a célra létrehozott menüpontban jelezni a meg nem jelenés tényét annak érdekében, hogy a Pénztártag számára a zárolt összeg mihamarabb feloldásra kerülhessen a Pénztár által.

7.10. További, más értékű ellátás igénybevétele a Partnernél az ellátás helyszínén

7.10.1. A Pénztártag alapesetben az Igazolás szerinti zárolt ellátásra jogosult. Bármilyen más, további indokolt vagy igényelt ellátást természetszerűleg ezen pont nem zár ki, azonban ennek ellenértékét Pénztártag a helyszínen közvetlenül Partnerrel rendezi, amely kizárólag a Pénztártag és a Partner döntése, illetve jogviszonya.

7.10.2. Amennyiben Pénztártag nagyobb értékű szolgáltatást vesz igénybe, mint amelynek ellenértékét az Igazolás szerinti pénztári kártya-tranzakcióval biztosította, akkor a különbözetet Partner önállóan számlázza. 

7.10.3. Amennyiben a Pénztártag a kisebb értékű szolgáltatást vesz igénybe, mint a pénztári kártya-tranzakcióval biztosított összeg, akkor a Partner kötelezettsége a FoglaljOrvost doktoradmin felületén az összeg csökkentése, így a számlázandó összeg is csökken. A Pénztártag ezen összegről veszi át a számla másolatát. A Pénztár a különbözet tekintetében a zárolást oly módon módosítja, hogy a csökkent összeg felett feloldásra kerül a zárolás.

7.11. Fizetési probléma

7.11.1. Amennyiben a pénztári kártya-tranzakció során a zárolás nem tud megtörténni valamilyen okból kifolyólag (pl.: letiltásra került a Pénztártag kártyája, nem elégséges egyenleg stb.), akkor az Igazolás nem jön létre: ebben az esetben a foglalást úgy kell tekinteni, mintha létre sem jött volna.

7.12. Számlázási probléma

7.12.1. Amennyiben bármilyen okból Partner az ellátás igénybevétele alkalmával nem tudja a számlázást a FoglaljOrvost doktoradmin felületén megtenni (például: internet kapcsolati hiba, szolgáltatás kimaradás stb.) akkor Partner az adott találkozótól számított 48 órán belül „Meg nem jelent” státuszra állításával (ennek hiányában a jelen ÁSZF 7.9. b) pontja szerint automatikusan) a Pénztári kártya zárolás automatikus feloldását/sztornózását kezdeményezheti – ezzel Pénztártag Pénztári kártyáján feloldásra kerül a zárolás, felszabadul az összeg.

7.12.2. Partner a Pénztártag részére a készpénzes vagy bankkártyás fizetés, vagy Pénztári kártyával történő fizetés módját ajánlja fel és a számlát a Pénztártag által választott fizetési módról önállóan állítja ki. Tehát az ellenértéket Pénztártag a helyszínen közvetlenül Partnerrel rendezi, amely kizárólag a Pénztártag és a Partner döntése, illetve jogviszonya.

8. Titokvédelem

8.1 A Partner a Szerződés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja azokat az információkat, amelyekre a Szolgáltatónak a Szerződés teljesítése során szüksége lehet. Ilyen információ minden olyan adat, ár, ismeret, kommunikációs anyag, számítógépes adatállomány, amely a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges lehet.

8.2 A Felek kötelesek a Szerződést (a Partner ÁSZF-en kívüli részeit, tehát a Díjlevelet is és valamennyi egyedi megállapodást) és a Szerződés teljesítése során a birtokukba került minden, nyilvánosan hozzá nem férhető információt, know-how-t, adatot, dokumentumot, a másik fél szervezetére, eljárási rendjére, üzleti folyamataira, ügyeire vonatkozó információt („Bizalmas Információ”) bizalmasan (üzleti titokként vagy egyébként titokként) kezelni (még akkor is, ha a Bizalmas Információ nincs ilyenként külön megjelölve). A Bizalmas Információt megkapó Fél a Bizalmas Információt átadó Fél (illetve azon fél, akinek a Bizalmas Információt átadó személy az ügyfele, páciense, stb.) előzetes írásbeli engedélye nélkül a Bizalmas Információt nem tárhatja fel (nem teheti hozzáférhetővé) harmadik személy számára és csak a Szerződés teljesítése által indokolt mértékben és esetben használja fel, kivéve amennyiben a Szolgáltató finanszírozásához vagy benne történő (közvetlen vagy közvetett) tulajdonszerzéshez, illetve a Szolgáltató üzletágának vagy jelentős eszközeinek értékesítése érdekében a Szolgáltató szerint szükséges, akkor a potenciális finanszírozó/tulajdonos/vevő és ezek bármelyikének tanácsadói – titoktartási szerződés megkötése után – a tranzakció lebonyolításához/cégátvilágításhoz szükséges mértékig korlátázott hozzáférést nyerhet a Bizalmas Információkhoz, illetve személyes adatokhoz is.

8.3. A Felek az egymás részére átadott közlésre szánt információkat kizárólag a jelen Szerződés hatálya alatt, annak teljesítése érdekében és mértékben használhatják fel.

8.4. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés megkötése és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé, illetve nem jogosultak nyilvánosságra hozni, a másik fél kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásának kivételével, továbbá a Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:

 • amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

 • amelyek bizonyíthatóan már a jelen Megállapodás hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt kapó Fél számára, vagy

 • amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon Fél felé, amelyre az információ vonatkozik vagy

 • amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

9. Szellemi alkotások (IP jogok)

9.1 A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlappal, az Adatbázissal és az ezeken keresztül működtetett foglalási rendszerrel (szoftverrel) kapcsolatos valamennyi jog a Szolgáltatót illeti, amely ezen jogokkal szabadon rendelkezhet.

9.2 A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező minden szellemi alkotás a Szolgáltató tulajdonába kerül. A Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező szerzői jogi vagy egyéb szellemi alkotás vonatkozásában a Szolgáltató teljes körű és korlátlan, a felhasználás, illetve hasznosítás minden módjára kiterjedő felhasználási joggal rendelkezik.

10. Adatkezelés a Partner és Szolgáltató viszonyában

10.1 A Szolgáltató adatkezelési gyakorlata megfelel az Európai Parlament és az EU tanácsa 2016/679, a személyes adatok kezeléséről, védelméről szóló rendelkezéseinek.

10.2 A Szolgáltató és Partner között létrejött Szerződés személyes adatokat nem tartalmaz. A személyes adatok kezelése Szolgáltató online rendszerében valósul meg, a Szerződés teljesítése céljából, a következők szerint:

10.2.1 Amennyiben Szolgáltató Partnerrel, mint egészségügyi ellátó intézménnyel (klinika) köt Szerződést, Partner felelősséget vállal, hogy az egészségügyi ellátást biztosító személyes közreműködők személyes adatainak kezeléséről őket tájékoztatta, a személyes adatok kezeléséről hozzájárulásukkal rendelkezik. Szolgáltató a hozzájárulások meglétét adottnak tekinti, annak hitelességét vizsgálni nem tudja.

10.2.2 Amennyiben Szolgáltató közvetlenül az online rendszerben szereplő, személyes közreműködőként az ellátást biztosító Partnerrel szerződik, Szolgáltató tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése (név, fotó, tanulmányi és szakterületi bemutatkozás) szerződéses jogalapon történik, a Szerződés ideje alatt. A Szerződés megszűnését követő 8 év múlva Szolgáltató törli a kezelt adatokat. Szolgáltató az adatkezelésben külső partnereket, mint adatfeldolgozókat is igénybe vesz. Partner, mint Érintett bármikor kérheti az adatai helyesbítését, törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen.

10.2.3 Partner által Szolgáltató részére címzettként átadott kapcsolattartói adatok átadása szerződéses jogalapon történik, a Szerződés ideje alatt annak tárolásához adott érintetti hozzájárulást Partner szerzi be az Érintettől, annak meglétéért szavatol. A Szerződés megszűnését követő 8 év múlva Szolgáltató törli a kezelt adatokat. Szolgáltató az adatkezelésben külső partnereket, mint adatfeldolgozókat is igénybe vesz. Partner, kapcsolattartója, mint Érintett, bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

10.3 A szerződés jogalapján, annak teljesítése, kapcsolattartás, az együttműködés továbbfejlesztése céljából Szolgáltató csoportos tájékoztató e-mail-t küldhet Partner részére.

10.4 A Szolgáltató különösen jogosult, amennyiben erre jogszabály vagy bírósági/hatósági határozat kötelezi, az adatokat bíróságnak vagy hatóságoknak kiadni.

10.5 Szolgáltató a Honlapon fellelhető tájékoztatója (https://foglaljorvost.hu/info/adatkezelesi-tajekoztato/) irányadó az Ügyfél, mint Érintett személyes adatainak Szolgáltató általi kezelésére, mely szerint Partner az Ügyfelek által a Honlapon megadott személyes adatok vonatkozásában, mint Címzett, önálló adatkezelőnek minősül. Partner a Szerződés aláírásával szavatolja, hogy önálló adatkezelése a vonatkozó jogszabályokban és a kialakult joggyakorlatnak megfelel, Szolgáltatót a Partner adatkezelésével kapcsolatosan semmilyen felelősség nem terheli.

10.6 Amennyiben Partner az „Online naptár beépítése Partner weboldalába” szolgáltatást igénybe veszi, Szolgáltató és Partner az adatkezelés célját közösen határozzák meg, közös adatkezelést végeznek.

11. A Szerződés időtartama, annak megszűntetése

11.1 A Felek a Szerződést határozatlan időtartamra kötik.

11.2 Partner a Szerződést tárgyhó 15. napjáig a tárgyhót követő hónap utolsó napjára, míg tárgyhó 15. napját követő napon a tárgyhót követő második hónap utolsó napjára jogosult felmondani.

11.3 A felmondás közlését követően Partner köteles a Szolgáltatás díjának megfizetésére, melynek legalacsonyabb mértéke a felmondás közlésének hónapját megelőző utolsó három hónap kiszámlázott díjának átlaga, a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásoktól függetlenül (pl.: szünetelés). Amennyiben 3 hónapnál rövidebb volt a számlázott időszak, akkor ezen időszak irányadó. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Partner részére történő kedvezményesebb elbírálásra jelen ponttal összefüggésben.

11.4 A Szolgáltató tárgyhó utolsó napjára felmondhatja a Szerződést, amennyiben a Partner a Szerződés (ideértve a Partner ÁSZF-et és a Díjlevelet is, illetve valamennyi szerződéskiegészítést) szerinti lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte és a szerződésszegést a felhívásban adott 15 (tizenöt) naptári napos határidőn belül sem hárította el. Lényeges kötelezettség súlyos megszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Partner a Partner ÁSZF 3-8. pontok szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt megsérti.

11.5 A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést a Partner

• súlyos szerződésszegése esetén,

• csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárását az illetékes bíróság jogerősen elrendelte, vagy egyébként fizetésképtelenné vált,

• titoktartási kötelezettségére vonatkozó szerződéses kötelezettségeit megszegi,

• Szolgáltató szellemi tulajdonjogát megsérti,

• részéről történő visszaélés esetén,

• általi szerződésszerű teljesítés esetén is, amennyiben Szolgáltató üzletpolitikai indokból úgy dönt.

11.6. Felmondás esetén Szolgáltató a külön álló Partnerek esetén is a felmondási időt érvényesít akkor is, ha egyúttal új Partnerként is jelentkezik a szakember vagy jelentkeznek a szakemberek.

12. Panaszkezelés

12.1 Partner a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az office@foglaljorvost.hu e-mail címre megküldött levéllel, veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Szolgáltató a Partner bejelentését kivizsgálja, majd lehetőség szerint orvosolja, a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolja.

12.2. A pénztári-kártya tranzakcióval kapcsolatos, a Pénztárt érintő panasz esetén a Pénztár saját honlapján a mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzatában foglaltak szerinti eljárás folytatandó le.

13. Ügyfélértékelések

13.1 Szolgáltató közvetlenül a Partnernél tett látogatása után anonim módon is kitölthető értékelési kérdőív linket küld a regisztrált Ügyfél számára. A regisztrált Ügyfél által választott néven vagy anonim néven az értékelés a Honlapon megjelenik az adott Partner adatlapján, a Honlap látogatói részére a szolgáltatás színvonalával és minőségével kapcsolatos tájékoztatás céljából. Külön tudja értékelni az Ügyfél a Partnert, mint klinikát és az ellátást nyújtó Szakembert, csillagokkal is (1-5, melyből 5 csillag a legjobb) de lehetőség van szöveges értékelésre is. Egy ellátáshoz egy értékelés tartozhat és ezt „ellenőrzött” megjegyzéssel szerepelteti Szolgáltató. Az értékelések hasznosságát a regisztrált felhasználók tudják jelezni, mely alapján lehet előresorolni a hasznosabbnak jelölt értékeléseket listázáskor.

13.2 A Szolgáltató fenntartja az Ügyfélértékelések saját megfontolásból történő módosításának, eltávolításának és visszautasításának jogát, amennyiben azok sértik az értékelésekre vonatkozó irányelveinket. A Szolgáltató a módosítás, eltávolítás, visszautasítás okát, annak részleteit nem hozza nyilvánosságra. Szolgáltató nem teszi lehetővé a Partnerek számára az értékelésekre való válaszadást. 

13.3. Negatív értékelés esetén a véleményt, esetlegesen megfogalmazott panaszt kivizsgálni a Szolgáltatónak nincs jogköre. Amennyiben a Partner a kapott értékelésre észrevételt vagy panaszt kíván tenni, annak módja az ertekeles@foglaljorvost.hu e-mailcímre küldött e-mail, melyre Szolgáltató a beérkezéstől számított 15 naptári napos határidővel ad választ, azonban felhívja a figyelmet, hogy az automatikus törlésre csak a jelen ÁSZF 11.5. pontja esetén vállal kötelezettséget.

13.4. Az értékelést adó Ügyfél személyes adatait – adatvédelmi okokból – Szolgáltatónak nem áll módjában kiadni.

13.5. Az Ügyfelek által leadott értékelések – a szolgáltatás használatával kapcsolatos irányelvek szerint – nem tartalmazhatnak:

 • obszcén nyelvezetet

 • szexuális tartalmú szöveget

 • diszkriminatív, fenyegető -, vagy gyűlöletbeszédet

 • teljes nevet, vagy név szerint sértő megjegyzést a Partner egy munkatársára

 • illegális tevékenységre történő utalást

 • vallási, politikailag érzékeny témákat

 • magyartalan, hibás megfogalmazásokat, szöveget

 • a Foglalás tárgyát nem képező ellátáson kívüli véleményt.

13.6. Amennyiben alaposan lehet következtetni arra, hogy a Partner egyoldalúan, valós Ügyfél látogatása nélkül készít magára/szakembereire vonatkozóan értékelést (pl. nem volt annyi foglalása, mint ahány értékelés; hirtelen megugró értékelések száma, stb…), vagy nem valós Ügyfél regisztráció készítését követően ítél hasznosnak valós értékelést, – ezzel előresorolva az amúgy valós Ügyfél által leadott értékelést –, működési engedélyben szereplő nyitvatartási időn kívüli időpontokat nyit meg (ideértve, de nem kizárólag éjszakai időpontok)) két egymást követő figyelmeztetés után (azonos vagy más eset is), az ezen pontban foglalt harmadik alkalommal elkövetett szerződésszegés megvalósítását követően Szolgáltató a jelen Partner ÁSZF 11.4 pontjában foglaltak szerint felmondja a szerződéses jogviszonyt és törli a Profilt és valamennyi értékelést. Az első és további figyelmeztetéssel egyidejűleg Szolgáltató az érintett értékeléseket (azok leadásának időpontjától függetlenül) a 2.9. pont szerint moderálja.

13.7. Nem regisztrált Felhasználók 2022.06.30. napjáig tudtak leadni értékelést anélkül, hogy foglaltak volna a Honlapon keresztül. Kizárólag ezen értékelések megjelenítése: „nem ellenőrzött”.

13.8. Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy közte és a Szolgáltató közötti Szerződés megszűnése, továbbá a Partner megszűnése esetén is az Ügyfelek által leadott ügyfélértékelések a Honlapon továbbra is fennmaradnak, azokkal Szolgáltató rendelkezik. A Szakember, mint érintett kérheti az értékelés törlését (például a Szolgáltatóval megszűnt Szerződés alapján) illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Felhasználó által leadott értékelések (mind klinika, mind Szakember) esetén Szolgáltató egyedileg megvizsgálja a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásának szükségességéhez az adatkezelést, így a törlés nem automatikus. Technikailag az ügyfélértékelések (kizárólag Partnerre és Szakemberre is együttesen) kerülnek törlésre.

13.9. Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszűnését követően az Ügyfelek által leadott értékeléseket Szolgáltató semmilyen módon nem adja át Partner részére a jelen Partner ÁSZF 9. pontjára tekintettel, továbbá azok Partner általi bármilyen módon (akár anonimizáltan is) történő közzététele nem engedélyezett.

13.10. Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Ügyfél által a Szolgáltató Honlapján a Partner adott Szakemberének adatlapján szereplő vélemények – beleértve a szöveggel nem, csak csillagokkal kifejezett véleményeket is – a Szakember értékelésének minősül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy azokat nem törli és nem adja át Partnernek azt követően, ha adott Szakember már nem nála jelenik meg a Honlapon. Szakemberre vonatkozó értékelések kiadása a Páciens nevének anonimizálásával a Szakembernek, mint érintettnek történik, nem pedig a Partnernek. Egyúttal Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy bármely Szakember értékelései (beleértve a Partnerrel fennállt jogviszonya előtt, alatt és után szerzettek is) a Szakember adatlapján kerülnek megjelenítésre a továbbiakban. Adott Szakemberre leadott értékelés - függetlenül attól, hogy mely Partner klinikánál/klinikáknál van bármilyen jogviszonyban – az adott Szakember adatlapjához tartozik és arról kizárólag Szolgáltató rendelkezik.

13.11. A fentieken kívül Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Ügyfél által a Szolgáltató honlapján a Partner adott klinikájának adatlapján szereplő vélemények – beleértve a szöveggel nem, csak csillagokkal kifejezett véleményeket is – a klinika értékelésének minősül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy azokat nem törli, az adott klinika értékelése a Partner klinika adatlapján kerül megjelenítésre a továbbiakban is. Adott klinikára leadott értékelés az adott klinika adatlapjához tartozik és arról kizárólag Szolgáltató rendelkezik.

14. Vegyes rendelkezések

14.1 Jelen Partner ÁSZF valamennyi, a Szolgáltató által kötött Szerződés elnevezésű, alapvetően a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó szerződés (ideértve a továbbiakban annak esetleges módosításait, kiegészítéseit is) elválaszthatatlan részét képezi. A Felek közötti jogviszonyban elsősorban a Szerződés szövegét kell figyelembe venni, másodsorban pedig a Partner ÁSZF és a Díjlevél rendelkezéseit. Amennyiben a Szerződés és a Partner ÁSZF rendelkezései között ellentmondás állna fenn, akkor a Szerződés rendelkezését kell alkalmazni.

14.2 A Partner ÁSZF-et a Szolgáltató (de nem a Partner) egyoldalúan módosíthatja, azzal, hogy a Partnerrel szemben csak a Partner részére a változások tényéről és rövid összefoglalásáról - a Szerződésben megadott (vagy később, a Szolgáltatóval megfelelően közölt újabb) e-mail címre - küldött (amely értesítési módok bármelyike megfelelő) értesítés napja utáni nyolcadik naptári napon válik hatályossá. Amennyiben a változások a Partner lényeges jogos érdekeit jelentősen sértik, akkor a Partner a Szerződést 30 (harminc) naptári napos határidővel felmondhatja, úgy, hogy a változások vele szemben addig sem válnak hatályossá. Nem számít módosításnak és értesítés sem szükséges, ha a Partner ÁSZF szövegének változására mindössze elírás, helytelen hivatkozás vagy hasonló kijavítás miatt kerül sor. A Szolgáltató (de nem a Partner) jogosult a Díjlevél díjtételeit egyoldalúan módosítani, azzal, hogy ilyen esetben a Partner ÁSZF 4.2. pont alapján köteles eljárni.

14.3 A Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató jogosult a Partner további külön beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül (illetve úgy kell, tekinteni, hogy a Partner e beleegyezést vagy hozzájárulást megfelelően megadta) a Partner-állományát (vagyis a Szolgáltató és a Szakember Partnerek között fennálló, a Szerződésekből fakadó jogviszonyokat) az internetes szolgáltatások piacán működő személyre átruházni, amely személy a Szerződés feltételeit maradéktalanul elfogadja és ezáltal a jogviszonyba félként, mint új Szolgáltató belép.

14.4 A Szerződést (ide nem értve a Partner ÁSZF-et és a Díjlevelet, amelyek tekintetében 4.1. pontja alkalmazandó) a Felek kizárólag írásban módosíthatják ideértve a mindkét fél által visszaigazolt e-mail üzeneteket is.

14.5 A Felek egymás részére értesítést, közlést, jognyilatkozatot, tájékoztatást, felszólítást („Értesítés”) írásbeli formában, ajánlott és tértivevényes levélben, e-mailben küldhetnek a Szerződésben meghatározott személyek részére címezve, a Szerződésben megadott címre, e-mail-címre. Felek elfogadják, hogy a Szolgáltató rendszereiben kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre a Szolgáltató által küldött e-mail üzeneteket, azok mellékleteit írásbeli jognyilatkozatnak tekintik. Az e-mailen küldött írásbeli jognyilatkozatokat a másik Félhez megérkezettnek kell tekinteni az elküldést követő első munkanap 12:00 órakor, amennyiben az e-mail kézbesítése kapcsán hibaüzenetet a küldő Fél nem kap, illetve visszaigazolás esetén annak időpontjában.

14.6 A jelen Szerződésre a mindenkor hatályos magyar jog alkalmazandó. A Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita eldöntésére – amennyiben a jogvita járásbíróság hatáskörébe tartozik – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, értékhatártól függően pedig a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Korábbi Partner ÁSZF-ek:

Partner_ASZF_20230911.pdf
Partner_ASZF_20220321.pdf
Partner_ASZF_20190624.pdf
Partner_ASZF_20180522.pdf
Partner_ASZF_20171023.pdf
Partner_ASZF_20160101.pdf
Partner_ASZF_20140203.pdf
Partner_ASZF_20131210.pdf
Partner_ASZF_20130429.pdf